10 razy dłuższy okres użytkowania kart microSD!

Karty SD SONY

Wypró­buj­cie już dzi­siaj kar­ty pamię­ci microSD Sony zapew­nia­ją­ce 10 razy dłuż­szy okre­su użyt­ko­wa­nia, niż kon­su­menc­kie kar­ty microSD!

Kar­ty współ­pra­cu­ją z kame­ra­mi IP, dzię­ki temu w kame­rach SONY i VIVOTEK, będzie wia­do­mo kie­dy skoń­czy się żywot­ność kar­ty!

Dodat­ko­wy aspekt, na któ­ry war­to zwró­cić uwa­gę, to zasto­so­wa­nie pamię­ci flash MLC NAND, spra­wia, że okres eks­plo­ata­cji kar­ty jest znacz­nie wydłu­żo­ny.

Pod­su­mo­wu­jąc kar­ty pamię­ci microSD Sony to gwa­ran­cja:
Cią­gło­ści nagrań — dzię­ki funk­cji powia­do­mień o okre­sie użyt­ko­wa­nia i cza­sie wymia­ny kar­ty, zabez­pie­cza­my się przed gwał­tow­ny­mi prze­rwa­mi w nagry­wa­niu. Inte­li­gent­na kar­ta poin­for­mu­je nas o tym!

Roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów z kar­ta­mi — bez­płat­ne narzę­dzie dia­gno­stycz­ne umoż­li­wia spraw­dze­nie sta­nu kar­ty czy błę­dów zapi­su.

Pra­cy w wyso­kiej i niskiej tem­pe­ra­tu­rze — kar­ty z serii SR-WM są prze­zna­czo­ne do użyt­ku w roz­sze­rzo­nym zakre­sie tem­pe­ra­tur od  –45ºC do 85ºC.

 

 

Kar­ty pamię­ci microSD Sony z serii SR-VM i SR-WM cechu­ją się więk­szą trwa­ło­ścią i z tego powo­du ide­al­nie nada­ją się do kamer IP VIVOTEK!

Kar­ty pamię­ci microSD Sony z serii SR-VM i SR-WM moż­na uży­wać w połą­cze­niu z bez­płat­ną usłu­gą VIVOc­lo­ud, w ten spo­sób, w małych sys­te­mach prak­tycz­nie eli­mi­nu­je się potrze­bę korzy­sta­nia z reje­stra­to­rów do nagry­wa­nia obra­zu.

W sys­te­mie VIVOc­lo­ud obraz jest bez­piecz­nie reje­stro­wa­ny bez­po­śred­nio w kame­rze na kar­cie SD. Nato­miast sys­te­mem zarzą­dzać moż­na z dowol­ne­go miej­sca, posia­da­ją­ce­go dostęp do inter­ne­tu.

Dzię­ki temu otrzy­mu­je­my bez­płat­ny dostęp do obra­zu na żywo, jak i do nagrań ze swo­ich kamer.
Uwa­ga: usłu­ga dostęp­na tyl­ko dla wybra­nych mode­li kamer VIVOTEK.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl