Kamera ip IB8367A – zwiększa nasze bezpieczeństwo, gdziekolwiek jesteśmy!

Kame­ra ip IB8367A kma­era ip B8367A to naj­czę­ściej wybie­ra­na kame­ra sie­cio­wa typu bul­let.  To model typu „all in one”, ze wzglę­du na  swo­ją funk­cjo­nal­ność, zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz wideo w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści FULL HD, przy bar­dzo korzyst­nym sto­sun­ku jako­ści do ceny. Prze­zna­czo­na jest do dozo­ru zewnętrz­ne­go i jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem do moni­to­rin­gu ulic, nie­du­żych par­kin­gów,…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl