6 Lat gwarancji VIVOTEK

by author page

Usługi premium

Praw­dzi­wy spo­kój …

Kame­ry VIVOTEK będą teraz dłu­żej pod opie­ką fachow­ców! Dzię­ki dłuż­szym okre­som gwa­ran­cji nie musisz mar­twić się skut­ka­mi awa­rii, ani kosz­ta­mi nie­pla­no­wa­nych napraw. Poznaj kom­fort użyt­ko­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu!

Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK to nie tyl­ko poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i kom­fort, ale rów­nież:

[num­block num=“01” style=“1”]Atrakcyjna cena – jed­no­ra­zo­wa opła­ta za wydłu­że­nie gwa­ran­cji (nawet do 3 dodat­ko­wych lat) po upły­wie gwa­ran­cji podstawowej.[/numblock]

[num­block num=“02” style=“1”]Elastyczna ofer­ta — sam decy­du­jesz, ile chciał­byś lat dodat­ko­wej ochro­ny, a gwa­ran­cję możesz wydłu­żyć w inter­wa­łach rocznych.[/numblock]

[num­block num=“03” style=“1”]Niższe kosz­ty eks­plo­ata­cji – dłuż­sza gwa­ran­cja to zabez­pie­cza­nie nie­pla­no­wa­nych kosz­tów i zabez­pie­cze­nie napra­wy kamer nie­za­leż­ne od sprze­daw­cy systemu.[/numblock]

[num­block num=“04” style=“1”]Autoryzowana obsłu­gaVIVOTEK zatrud­nia doświad­czo­nych dorad­ców tech­nicz­nych, któ­rzy poma­ga­ją spraw­nie dia­gno­zo­wać i napra­wiać trud­niej­sze uster­ki. Pod­czas napraw sys­te­my są dia­gno­zo­wa­ne pod kątem zgod­no­ści insta­la­cji ze sztu­ką zawodową.[/numblock]

Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK jest pro­gra­mem ochro­ny pogwa­ran­cyj­nej dostęp­nym u Auto­ry­zo­wa­nych Part­ne­rów VIVOTEK. Fir­my te udzie­la­ją rów­nież szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat pro­gra­mu. Pakiet wydłu­żo­nej gwa­ran­cji VIVOTEK jest dostęp­ny w dniu zaku­pu pro­duk­tu.