Pomoc techniczna

Potrze­bu­jesz pomo­cy w kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu. Coś prze­sta­ło dzia­łać — sko­rzy­staj z naszych usług wspar­cia tech­nicz­ne­go.

Wypeł­nij for­mu­larz i opisz pro­blem. Na pod­sta­wie opi­su dobie­rze­my oso­bę któ­ra skon­tak­tu­je się z Tobą i pomo­że w roz­wią­za­niu pro­ble­mu.  Pomoc tech­nicz­na jest pro­wa­dzo­na tyl­ko do  pro­duk­tów zaku­pio­nych w SUMA SOLUTIONS.

[con­tact-form-7 404 “Not Found”]

Opis usłu­gi:

Zdal­ne wspar­cie umoż­li­wia łącze­nie się za pomo­cą Inter­ne­tu z Pań­stwa kom­pu­te­ra­mi, co pozwa­la naszym tech­ni­kom zoba­czyć jak wyglą­da rze­czy­wi­sty zgła­sza­ny pro­blem. Skut­ku­je to szyb­szym roz­wią­za­niem zaist­nia­łej sytu­acji oraz zwięk­sze­niem efek­tyw­no­ści pod­ję­tych dzia­łań przez naszych pra­cow­ni­ków.

Wspar­cie zdal­ne wyko­ny­wa­ne jest za pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia Any­Desk, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje pro­gra­mu dostęp­ne są  pod adre­sem http://anydesk.pl/kontroli-pulpitu

Jeśli chcesz korzy­stać z usłu­gi pomo­cy w zdal­nej pomo­cy w kon­fi­gu­ra­cji musisz posia­dać dostęp do Inter­ne­tu oraz wyko­nać nastę­pu­ją­ce czyn­no­ści (jesli masz już zain­sta­lo­wa­ny pro­gram Wny­Desk przejdz do pun­ku 5

Wspar­cie tech­nicz­ne i zdal­ny pul­pit — co nale­ży przy­go­to­wać aby pomoc tech­nicz­na prze­bie­gła spraw­nie:

01 Pobrać pro­gram do zdal­nej pomo­cy tech­nicz­nej znaj­du­ją­cy się  tutaj 

02 Uru­cho­mić pobra­ną apli­ka­cję Any­Desk.

03 Zain­sta­lo­wać­po­bra­ną apli­ka­cję Any­Desk. (wyma­ga­ne jest posia­da­nie upraw­nień admi­ni­stra­to­ra)

instalacja

04 Po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu wyświe­tlo­ne zosta­nie uni­ka­to­we ID dla Two­je­go kom­pu­te­ra. Ten numer będzie trze­ba podać tech­ni­ko­wi pomo­cy przy zesta­wia­niu połą­cze­nia wspar­cia tech­nicz­ne­go. 

stanowisko

05 W trak­cie  połą­cze­nia tele­fo­nicz­ne­go tech­nik popro­si Cię o poda­nie poda­nie Two­je­go numer ID. Podaj numer widocz­ny na ekra­nie i auto­ry­zuj połą­cze­nie (na ekra­nie poja­wi się monit z proś­bą o zgo­dę na zawią­za­nie zdal­nej pomo­cy. Zatwierdź go)

potwierdz

05 Od tej chwi­li możesz w trak­cie roz­mo­wy lub cha­tu z tech­ni­kiem kon­fi­gu­ro­wać swój sys­tem. Możesz obser­wo­wać wszyst­kie czyn­no­ści tech­ni­ka. Możesz w każ­dej chwi­li prze­rwać lub prze­jąć połą­cze­nie.

 

Korzy­sta­nie ze wspar­cia zdal­ne­go uza­leż­nio­ne jest od para­me­trów łącza po stro­nie klien­ta.

W przy­pad­ku, gdy para­me­try łącza inter­ne­to­we­go nie pozwa­la­ją na spraw­ne i efek­tyw­ne dzia­ła­nie pomo­cy zdal­nej, fir­ma zastrze­ga sobie pra­wo do prze­rwa­nia połą­cze­nia i wyko­na­nia kon­tak­tu w innej for­mie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl