Aimetis Enterprise Manager — Scentralizowane zarządzanie w chmurze

Czy jest moż­li­we łatwe i wygod­ne zarzą­dza­nie wie­lo­ma sys­te­ma­mi nad­zo­ru wideo?

Już tak! Jest to moż­li­we dzię­ki scen­tra­li­zo­wa­ne­mu zarzą­dza­niu w chmu­rze  —  Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger (AEM).

AEM uspraw­nia dzia­ła­nia IT poprzez ujed­no­li­co­ne moni­to­ro­wa­nie sta­nu sys­te­mu i zarzą­dza­nie usta­wie­nia­mi, a tak­że auto­ma­tycz­ne aktu­ali­zo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia (softwa­re i firm­wa­re). jest to roz­wią­za­nie ide­al­nie dopa­so­wa­ne do sys­te­mów korzy­sta­ją­cych z opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia wideo Aime­tis Sym­pho­ny (VMS), reje­stra­to­rów sie­cio­wych fir­my Aime­tis (z serii R i E) i Thin Client.

AEM umoż­li­wia szyb­kie ziden­ty­fi­ko­wa­nie kamer offli­ne, awa­rii pamię­ci maso­wej, czy pro­ce­so­ra. Wszyst­ko to jest moż­li­we przy uży­ciu kon­so­li inter­ne­to­wej i powia­do­mie­niom e-mail.  Kon­tro­lo­wa­nie sys­te­mów z jed­ne­go cen­tral­ne­go inter­fej­su, pozwa­la na znacz­ne ogra­ni­cze­nie zatrud­nie­nia infor­ma­ty­ków. Wystar­czy jed­na oso­ba, w jed­nym miej­scu! Dodat­ko­wo AEM pozwa­la ogra­ni­czyć ryzy­ko wyma­ga­jąc auto­ma­tycz­nej zmia­ny haseł dla kamer, a tak­że zwięk­sza zgod­ność sys­te­mów przez jasne defi­nio­wa­nie usta­wień, któ­re nie mogą być zmie­nio­ne lokal­nie.

Pod­su­mo­wu­jąc Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger  poma­ga skró­cić czas potrzeb­ny na kon­fi­gu­ra­cję i bie­żą­cą admi­ni­stra­cję sys­te­mu i wyko­rzy­stać zaso­by fir­my do innych zadań.

Naj­waż­niej­sze  korzy­ści  zarzą­dza­nia scen­tra­li­zo­wa­ne­go Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger:  

  • Mak­sy­ma­li­za­cja cza­su pra­cy

Wdro­że­nie AEM znacz­nie zmniej­sza czas prze­sto­jów sie­ci. Admi­ni­stra­to­rzy są w sta­nie szyb­ko ziden­ty­fi­ko­wać poja­wie­nie się pro­ble­mu poprzez wyko­rzy­sta­nie inter­ne­to­we­go pul­pi­tu dostę­pu lub pocz­ty e-mail. Otrzy­my­wa­ne rapor­ty obej­mu­ją: brak połą­cze­nia z ser­we­rem i kame­ra­mi, awa­rie pamię­ci maso­wej, pro­ce­so­ra.

  • Zwięk­sze­nie zgod­no­ści

Usta­wie­nia cen­tral­nie zde­fi­nio­wa­ne przez AEM, nie mogą być zmie­nio­ne lokal­nie. Pozwa­la to na unik­nię­cie pro­ble­mów zwią­za­nych z nie­spój­ny­mi i nie­zgod­ny­mi kon­fi­gu­ra­cja­mi.

  • Obni­że­nie cał­ko­wi­tych kosz­tów użyt­ko­wa­nia  TCO (total cost of owner­ship)

Zarzą­dza­nie scen­tra­li­zo­wa­ne przy­spie­sza kon­fi­gu­ra­cję wstęp­ną i bie­żą­cy czas pra­cy admi­ni­stra­cyj­nej. Aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia mogą być cen­tral­nie skon­fi­gu­ro­wa­ne i auto­ma­tycz­nie insta­lo­wa­ne.

  • Zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa

AEM zapew­nia nowy poziom bez­pie­czeń­stwa sie­ci dzię­ki reago­wa­niu na wek­to­ry ata­ku. Daje  pew­ność, że kame­ry nie są zagro­żo­ne przez pozo­sta­wie­nie domyśl­nych haseł. AEM pozwa­la w pro­sty spo­sób aktu­ali­zo­wać firm­wa­re urzą­dzeń zawie­ra­ją­cych luki w zabez­pie­cze­niach.

  • Zarzą­dza­nie wie­lo­ma loka­li­za­cja­mi

AEM jest jedy­ną plat­for­mą ofe­ru­ją­cą scen­tra­li­zo­wa­ne zarzą­dza­nie chmu­ra­mi. Umoż­li­wia zarzą­dza­nie insta­la­cja­mi nad­zo­ru wideo na całym świe­cie, z jed­ne­go pul­pi­tu nawi­ga­cyj­ne­go admi­ni­stra­to­ra. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla sek­to­ra han­dlu deta­licz­ne­go, trans­por­tu, ban­ko­wo­ści i logi­sty­ki, pozwa­la­ją­ce nad­zo­ro­wać bez­pie­czeń­stwo wie­lu loka­li­za­cji, w dowol­nym momen­cie.

Głów­ne cechy

Scen­tra­li­zo­wa­na admi­ni­stra­cja Sym­pho­ny VMS

AEM umoż­li­wia admi­ni­stra­to­rom zarzą­dza­nie usta­wie­nia­mi na wie­lu ser­we­rach w roz­pro­szo­nych sys­te­mach sie­cio­wych. Poli­ty­ka bez­pie­czeń­stwa umoż­li­wia stan­da­ry­za­cję powszech­nie skon­fi­gu­ro­wa­nych ele­men­tów. Ponad­to ​​admi­ni­stra­to­rzy ser­we­rów lokal­nych, nie mogą zmie­niać usta­wień wyraź­nie zde­fi­nio­wa­nych przez głów­ne­go admi­ni­stra­to­ra.

Panel kon­tro­l­ny sys­te­mu

Może­my moni­to­ro­wać  dostęp­ność i wydaj­ność ser­we­rów VMS, farm ser­we­rów, kamer, śle­dzić zuży­cie pro­ce­so­ra i pamię­ci maso­wej. Pul­pit nawi­ga­cyj­ny opar­ty na sie­ci Web zapew­nia na żąda­nie dostęp do sta­nu sys­te­mu, a rapor­ty mogą być auto­ma­tycz­nie wysy­ła­ne do admi­ni­stra­to­rów.

Auto­ma­tycz­na aktu­ali­za­cja

AEM udo­stęp­nia plat­for­mę chmu­ro­wą do zarzą­dza­nia opro­gra­mo­wa­niem ser­we­ra VMS. Aktu­ali­za­cje mogą być natych­miast zain­sta­lo­wa­ne lub zapla­no­wa­ne w okre­ślo­nym cza­sie.

Kopia zapa­so­wa w chmu­rze

Poprzez AEM kon­fi­gu­ra­cje ser­we­rów Sym­pho­ny mogą być okre­so­wo zapi­sy­wa­ne w chmu­rze. W przy­pad­ku błęd­nej kon­fi­gu­ra­cji lub awa­rii ser­we­ra usta­wie­nia moż­na łatwo przy­wró­cić.

Most AEM

Most AEM to spe­cjal­ne urzą­dze­nie mon­to­wa­ne lokal­nie; dzia­ła­ją­ce w połą­cze­niu z AEM, w celu uła­twie­nia zaawan­so­wa­ne­go zarzą­dza­nia kame­ra­mi. Dzię­ki kom­pak­to­wej budo­wie i zasi­la­niu za pomo­cą  PoE, most spraw­nie wyko­rzy­stu­je prze­strzeń i moc. W roz­pro­szo­nych sys­te­mach nad­zo­ru jeden most AEM będzie zazwy­czaj wyma­ga­ny w każ­dej loka­li­za­cji.

Zarzą­dza­nie kame­ra­mi

AEM znacz­nie uspraw­nia zarzą­dza­nie roz­pro­szo­ny­mi kame­ra­mi sie­cio­wy­mi. Za pomo­cą mostu AEM kame­ry są auto­ma­tycz­nie wykry­wa­ne i reje­stro­wa­ne. Opro­gra­mo­wa­nie kame­ry moż­na cen­tral­nie aktu­ali­zo­wać z pozio­mu chmu­ry, bez koniecz­no­ści obsłu­gi per­so­ne­lu na miej­scu.

Reasu­mu­jąc Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger zapew­nia ujed­no­li­co­ną pre­zen­ta­cję i kon­tro­lę całe­go sys­te­mu, zdal­ne zarzą­dza­nie aktu­ali­za­cja­mi opro­gra­mo­wa­nia, auto­ma­tycz­ne moni­to­ro­wa­nie i alar­mo­wa­nie, pro­sty i intu­icyj­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka, a tak­że bar­dzo bez­piecz­ne szy­fro­wa­ne połą­cze­nie SSL.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl