Zdalny podgląd — Aplikacja Qnapa d na urządzenia mobilne.

Aplikacja Qnap Vmobile umożliwia zdalny podgląd

Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd do reje­stra­to­rów w dowol­nym miej­scu i cza­sie za pomo­cą urzą­dzeń z sys­te­mem Andro­id i iOS. Pozwa­la na zarzą­dza­nie kame­ra­mi IP, pod­gląd live-view, ste­ro­wa­nie PTZ, wysy­ła­nie powia­do­mień o zda­rze­niach, odtwa­rza­nie i wyszu­ki­wa­nie nagra­nych mate­ria­łów według daty i cza­su.

Wśród funk­cji, któ­re ta apli­ka­cja ofe­ru­je, nale­ży wyróż­nić m.in. zarzą­dza­nie pro­fi­la­mi, czy­li moż­li­wość stwo­rze­nia wie­lu pro­fi­li użyt­kow­ni­ka z róż­ny­mi stop­nia­mi upraw­nień, jeśli cho­dzi o mody­fi­ka­cję usta­wień reje­stra­to­ra oraz listy i wido­ku dostęp­nych urzą­dzeń IP. Kolej­ną waż­ną funk­cją jest moż­li­wość ste­ro­wa­nia kame­ra­mi obro­to­wy­mi, co pozwa­la nie tyl­ko obra­cać kame­rę oraz dosto­so­wy­wać zoom, ale rów­nież two­rzyć pre­se­ty do try­bu patro­lo­we­go.

qnap.settings.3

Apli­ka­cja umoż­li­wia powia­do­mie­nie nas sygna­łem dźwię­ko­wym lub wibra­cja­mi tele­fo­nu o zda­rze­niu alar­mo­wym okre­ślo­nym na przy­kład na pod­sta­wie detek­cji ruchu w wyzna­czo­nej strefie.Umożliwia rów­nież wybór opty­mal­ne­go stre­amu dla pod­glą­du w tele­fo­nach komór­ko­wych.

        qnap6

Vmo­bi­le ofe­ru­je tak­że dostęp do nagra­nych wcze­śniej mate­ria­łów wraz z funk­cją ich wyszu­ki­wa­nia według okre­ślo­nych para­me­trów, takich jak data, czas czy zda­rze­nia.

Apli­ka­cja jest do pobra­nia w App Sto­re i Google play.

qnap9

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl