Bosch (139)

Pierw­sze semi­na­rium pro­duk­to­we z mar­ką Bosch! Semi­na­rium odbę­dzie się 24 stycz­nia 2018 w Kato­wi­cach w godz. 10.00–16.00.  Będzie­my mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać Wam sys­te­my i pro­duk­ty tele­wi­zji prze­my­sło­wej. Wspo­mni­my rów­nież o sys­te­mach nagło­śnie­nio­wych, kon­gre­so­wych, SSWiN oraz kame­rach prze­zna­czo­nych do zasto­so­wań spe­cjal­nych – wykry­wa­ją­cych ogień i dym. Agen­da semi­na­rium Na spo­tka­niu zosta­ną omó­wio­ne nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia: 1. Pre­zen­ta­cja…

Czytaj więcej

Nowa­tor­skie roz­wią­za­nie wizyj­nej detek­cji poża­ru przy uży­ciu kame­ry wypo­sa­żo­nej w inte­li­gent­ną ana­li­ty­kę obra­zu. AVIOTEC IP star­li­ght 8000 to nowe roz­wią­za­nie w zakre­sie wcze­sne­go i nie­za­wod­ne­go wykry­wa­nia poża­rów w trud­nych warun­kach. Może dzia­łać samo­dziel­nie, nie potrze­bu­je wspar­cia innych urzą­dzeń.…

Czytaj więcej