Promocje (139)

Już dostęp­ne dwa zesta­wy kamer wraz z reje­stra­to­rem w bar­dzo korzyst­nej ofer­cie ceno­wej! Reje­stra­tor WiFi ND8212W + 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we IP8160-W (do zasto­so­wa­nie wewnętrz­ne­go) lub IB8360-W (do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dziesz w w naszym skle­pie Vipos! Ceny hur­to­we widocz­ne tyl­ko po zalo­go­wa­niu! Upu­sty dla insta­la­to­rów i do dal­szej odsprze­da­ży   ND8121W + 4xIP8160W Cena kata­lo­go­wa…

Czytaj więcej

W ofer­cie wyprze­da­żo­wej dosko­na­łe swit­che prze­my­sło­we Lan­tech, wypo­sa­żo­ne w kil­ka por­tów, nie­któ­re mode­le mogą tak­że zasi­lać urzą­dze­nia w tech­no­lo­gii PoE. Dosko­na­le spraw­dza­ją się w auto­ma­ty­za­cji, trans­por­cie, fabry­kach, zakła­dach prze­my­sło­wych i liniach mon­ta­żo­wych. Głów­nie dzię­ki wytrzy­ma­łej meta­lo­wej obu­do­wie IP-30, moż­li­wo­ści pra­cy w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur i wyma­ga­ją­cych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Dodat­ko­wo przy zaku­pie nie­któ­rych mode­li swit­chy otrzy­masz…

Czytaj więcej

Wie­trzy­my nasze maga­zy­ny — ceny jesz­cze nigdy nie były tak niskie! Tym razem wyprze­da­je­my pro­duk­ty mar­ki Kore­nix – swit­che prze­my­sło­we i media­kon­wer­te­ry. Wyprze­daż trwa do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych. Szyb­kie zaku­py zro­bi­cie w naszym skle­pie  Vipos Uwa­ga: ceny są widocz­ne tyl­ko po zalo­go­wa­niu do skle­pu. W mega niskich cenach znaj­dzie­cie mię­dzy inny­mi: Prze­my­sło­wy kon­wer­ter świa­tło­wo­do­wy, mul­ti­mo­do­wy Kore­nix…

Czytaj więcej

Na dobry począ­tek Nowe­go Roku wasze ulu­bio­ne mode­le kamer w bar­dzo niskich cenach! Pro­mo­cja kame­ry Sprawdź­cie co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy: Sty­lo­we i eko­no­micz­ne kame­ry typu bul­let IB8360 i IB8360-W — bez­prze­wo­do­wa (model IB8360-W) — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 12 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny…

Czytaj więcej

Dzię­ku­je­my za tak cie­płe przy­ję­cie poprzed­niej pro­mo­cji doty­czą­cej kamer IP bul­let Ful­lHD. Teraz mamy dla Was dwa razy wię­cej. Pro­mo­cję roz­sze­rza­my o kame­ry 4Mpix i dwu­krot­nie wydłu­ża­my okres pro­mo­cji! Pro­mo­cja kame­ry ip bul­let WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji “pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do 30 grud­nia 2017 SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość…

Czytaj więcej

W naszej pro­mo­cji Mega niskie ceny na kame­ry typu bul­let! Dla­cze­go nasze bul­le­ty są naj­lep­sze? — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny) — smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma — moż­li­wość wydłu­że­nia gwa­ran­cji — wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne…

Czytaj więcej

REGULAMIN PROMOCJI „Mega ceny na HEMISFERYWARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji jest moż­li­wy do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym wybra­nych kamer hemis­fe­rycz­nych VIVOTEK na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 lub…

Czytaj więcej

W naszym skle­pie VIPOS dobry tydzień dla naszych zare­je­stro­wa­nych Part­ne­rów👨👩 Kame­ra FD8166A w niż­szej cenie! KOD RABATOWYDSD4GWU8 KOD waż­ny do 03 wrze­śnia 2017 Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu – VIPOS! Zobacz kame­rę IP FD8166A »…

Czytaj więcej

REGULAMIN PROMOCJI „Cena spe­cjal­na na kame­ry IP IP8160 i IP8160-WWARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji do 31 sierp­nia 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia  poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 31 sierp­nia 2017 Kame­ra IP IP8160

Czytaj więcej

REGULAMIN PROMOCJI „Czuj­nik ude­rze­nia ∑CASA za 1 zł” WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej 30 kwiet­nia 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS y ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji jeśli suma zaku­pów pro­duk­tów VIVOTEK w mie­sią­cu kwie­cień wynie­sie mini­mum 2 500 zł net­to. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na…

Czytaj więcej