Systemy inteligentnego domu — SIGMA CASA

Zapra­sza­my 13 mar­ca na ćwi­cze­nia z naszym sys­te­mem. W kame­ral­nym gro­nie będzie­my spi­nać, uru­cha­miać, kon­fi­gu­ro­wać “tak aby jed­nym pal­cem” kon­fi­gu­ro­wać nasz sys­tem inte­li­gent­ne­go domu.…

Czytaj więcej ...

Zacznij żyć mądrze… z Sigma Casa

Miło nam poin­for­mo­wać, że pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z pro­du­cen­tem Sig­ma CASA, dzię­ki cze­mu jako SUMA wcho­dzi­my w sek­tor Smart Home. Sig­ma Casa to  sys­tem kre­atyw­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, któ­re pro­du­ku­je taj­wań­ska fir­ma Dexa­tek.   Inte­li­gent­ne i bar­dzo łatwe w obsłu­dze urzą­dze­nia sta­ją się  naszy­mi asy­sten­ta­mi w życiu codzien­nym i poma­ga­ją nam utrzy­mać poczu­cie kom­for­tu, bez­pie­czeń­stwa i oszczę­dzać…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl