6 Lat gwarancji VIVOTEK

Praw­dzi­wy spo­kój … Kame­ry VIVOTEK będą teraz dłu­żej pod opie­ką fachow­ców! Dzię­ki dłuż­szym okre­som gwa­ran­cji nie musisz mar­twić się skut­ka­mi awa­rii, ani kosz­ta­mi nie­pla­no­wa­nych napraw. Poznaj kom­fort użyt­ko­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu! Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK to nie tyl­ko poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i kom­fort, ale rów­nież: Wydłu­żo­na gwa­ran­cja VIVOTEK jest pro­gra­mem ochro­ny pogwa­ran­cyj­nej dostęp­nym u Auto­ry­zo­wa­nych Part­ne­rów VIVOTEK.…

Czytaj więcej ...

Wspólne projektowanie

Słu­ży­my facho­wym doradz­twem przez cały cykl trwa­nia pro­jek­tu.  Przed nami wachlarz moż­li­wo­ści. Zaczy­na­jąc naszą wspól­ną pra­cę pro­jek­to­wą,  pierw­szym kro­kiem jest nada­nie jej indy­wi­du­al­ne­go tytu­łu. Zare­je­stro­wa­ny pro­jekt będzie z nami w całym pro­ce­sie inwe­sty­cji i będzie­my go odpo­wied­nio iden­ty­fi­ko­wać. W tak­cie wspól­nej pra­cy łączy­my potrze­by inwe­sto­ra, inte­gra­to­ra i pro­jek­tan­ta. W efek­cie inwe­sty­cja sta­je się nowo­cze­sna i dosko­na­le wpi­su­je się w ocze­ki­wa­nia i…

Czytaj więcej ...

Pomoc techniczna

Potrze­bu­jesz pomo­cy w kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mu. Coś prze­sta­ło dzia­łać — sko­rzy­staj z naszych usług wspar­cia tech­nicz­ne­go.…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl