Certyfikacja Milestone już za nami!

Kolej­na Cer­ty­fi­ka­cja Mile­sto­ne już za nami! W dniach 22–24 czerw­ca 2015r. odby­ło się kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne fir­my Mile­sto­ne. Pod­czas szko­le­nia Part­ne­rzy mie­li oka­zję pogłę­bić swo­ją wie­dzę z zakre­su opro­gra­mo­wa­nia Mile­sto­ne XPro­tect® w wer­sjach Cor­po­ra­te i Expert.

 Zakres tema­tycz­ny wyda­rze­nia był bar­dzo sze­ro­ki, od insta­la­cji i kon­fi­gu­ra­cji opro­gra­mo­wa­nia oraz wszyst­kich pod­sta­wo­wych funk­cji po szcze­gó­ło­wy opis skom­pli­ko­wa­nych funk­cji w tym mię­dzy inny­mi:

  1. Smart Wall – two­rze­nie ścian moni­to­rów.
  2. Evi­den­ce Lock – zakła­da­nie i uży­wa­nie blo­kad nagrań.
  3. Dual autho­ri­za­tion – auto­ry­za­cja dzia­łań użyt­kow­ni­ka przez np. prze­ło­żo­ne­go.
  4. Inter­con­nect i Fede­ra­ted archi­tec­tu­re – łącze­nie roz­pro­szo­nych sys­te­mów.

Wśród nowo­ści poja­wi­ły się nowe funk­cje w tym, Video Push umoż­li­wia­ją­cy wyko­rzy­sta­nie urzą­dzeń mobil­nych takich jak smart­fo­ny i table­ty jako mobil­ne kame­ry sys­te­mu moni­to­rin­gu. Szko­le­nie było boga­te zarów­no w wie­dzę teo­re­tycz­ną jak i prak­tycz­ną na któ­rą pro­wa­dzą­cy poło­ży­li szcze­gól­ny nacisk. Trzy­dnio­we szko­le­nie zakoń­czy­ło się pisem­nym egza­mi­nem, któ­rzy pomyśl­nie zda­li wszy­scy uczest­ni­cy.

Posia­da­nie przez part­ne­ra cer­ty­fi­ka­tu Mile­sto­ne Advan­ce Cer­ti­fi­ca­te upraw­nia do pra­cy z sys­te­ma­mi opar­ty­mi na wer­sjach Expert i Cor­po­ra­te. Wszyst­kim naszym part­ne­rom któ­rzy wzię­li udział w szko­le­niu ser­decz­nie dzię­ku­je­my za przy­by­cie i uczest­nic­two. Jeste­śmy prze­ko­na­ni że zdo­by­ta wie­dza, oraz cer­ty­fi­kat umoż­li­wią Pań­stwu pro­fe­sjo­nal­ną insta­la­cję nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych i funk­cjo­nal­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu w opar­ciu o naj­wyż­szej kla­sy opro­gra­mo­wa­nie świa­to­we­go lide­ra tego seg­men­tu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl