Czujnik udarowy ∑CASA za 1 zł

REGULAMIN PROMOCJI „Czujnik uderzenia ∑CASA za 1 zł”

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej 30 kwiet­nia 2017

ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH:

SUMA SOLUTIONS y ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji jeśli suma zaku­pów pro­duk­tów VIVOTEK w mie­sią­cu kwie­cień wynie­sie mini­mum 2 500 zł net­to.

Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 30 kwiet­nia 2017

Czuj­nik ude­rze­nia ∑CASA
W skład zesta­wu wcho­dzi:
–czuj­nik ude­rze­nia ∑CASA

Cena nie zawie­ra kosz­tów cen­tra­li.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl