Szkolenie certyfikacyjne Milestone

szkolenie certyfikacyjne

Po raz kolej­ny mamy przy­jem­ność zapro­sić do wzię­cia udzia­łu w szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne dla Part­ne­rów fir­my Mile­sto­ne.

Szko­le­nie odbę­dzie się w dniach 1–3 mar­ca 2016 r. w War­sza­wie.

Kurs potwier­dzo­ny zda­nym testem cer­ty­fi­ka­cyj­nym upraw­nia do zaku­pu i odsprze­da­ży pro­duk­tów XPro­tect Expert oraz XPro­tect Cor­po­ra­te.

Wzo­rem poprzed­nich edy­cji, tak­że tym razem pro­po­no­wa­ne są dwa pakie­ty szko­le­nia:

  1. Szko­le­nie + do wybo­ru opro­gra­mo­wa­nie XPro­tect Cor­po­ra­te (licen­cja bazo­wa + 4 licen­cje kame­ro­we) lub XPro­tect Expert (licen­cja bazo­wa + 8 licen­cji kame­ro­wych)
  2. Szko­le­nie bez pakie­tu opro­gra­mo­wa­nia

O szcze­gó­ły zapy­taj swo­je­go han­dlow­ca !

Zobacz tak­że: Pre­mie­ra. Mile­sto­ne XPro­tect 2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl