Produkty VIVOTEK Inc

Specjalizacje

Wybierz spe­cja­li­za­cje i spo­tkaj się z nami na pre­zen­ta­cje pro­duk­tu.

Katalog

Pobierz kata­log naszych pro­duk­tów. Poma­ga­my w dobo­rze pro­duk­tów

sklep

Przejdź do skle­pu aby poznać pro­duk­ty VIVOTEK

 

IB8367A — jak wybrać kamerę IP

Kamera IP — jak wybrać

Odpo­wie­dzial­ność wybo­ru kame­ry IP jest czę­sto zrzu­ca­na na same­go użyt­kow­ni­ka. 

Jak sobie z tym pora­dzić? W dobie papie­ru, któ­ry wszyst­ko przyj­mu­je — nale­ży ocze­ki­wać przed zaku­pem pre­zen­ta­cji sys­te­mu i pro­po­no­wa­ne­go roz­wią­za­nia.

Dzi­siaj chce­my Wam poka­zać parę ujęć z kame­ry w sce­nach dzien­nych, gdzie wie­le kamer nie jest w sta­nie spro­stać wyma­ga­niom jakie przed nimi sta­wia sce­na. Przy­ję­ło się, że więk­szość użyt­kow­ni­ków zawie­rza zapi­som kart kata­lo­go­wych a pro­du­cen­ci prze­ści­ga­ją się w mięk­kich para­me­trach kamer, któ­re bez wie­dzy inży­nier­skiej są prak­tycz­nie nie do zwe­ry­fi­ko­wa­nia. Zapo­mnia­no nato­miast, że naj­waż­niej­szym para­me­trem sys­te­mu czy kame­ry jest uży­tecz­ność mate­ria­łu wideo (np. w ewen­tu­al­nym postę­po­wa­niu dowo­do­wym).

Czę­sto na wła­sne życze­nie wpa­da­my w pułap­kę nego­cja­cji ceny i nale­ży mieć świa­do­mość, że oszczęd­no­ści zazwy­czaj zosta­ną gdzieś “scho­wa­ne” w sys­te­mie.

Na co zwró­cić uwa­gę przy wybo­rze kame­ry moni­to­ru­ją­cej:

  • Jakość obra­zu — zwróć uwa­gę jakiej jako­ści jest zare­je­stro­wa­ny mate­riał wideo. Czę­stą prak­ty­ką jest sprze­daż sys­te­mów “na oko”. Ład­nie wyglą­da to co jest na żywo, a to co się fak­tycz­nie nagry­wa jest skom­pre­so­wa­ne do gra­ni­cy “budże­tu na sys­tem”.  Poproś o nagra­nie z sys­te­mu abyś mógł oce­nić czy to nagra­nie speł­nia Two­je wyma­ga­nia.
  • Dosto­so­wa­nie do sce­ny  — sprawdź jak zacho­wa się obraz w sytu­acji gdy napast­nik skie­ru­je sil­ne świa­tło lub zmie­ni się sce­na na bar­dzo jasną (pogod­ny dzień, wpa­da­ją­ce świa­tło sło­necz­ne, samo­chód z zapa­lo­ny­mi dłu­gi­mi świa­tła­mi, latar­ka skie­ro­wa­na w kame­rę). Czę­sto tak pro­ste sytu­acje potra­fią wyeli­mi­no­wać przy­dat­ność moni­to­rin­gu.
  • Czu­łość kame­ry — sprawdź w prak­ty­ce jak widzi kame­ra, nie tyl­ko w ciem­no­ści ale tak­że w mak­sy­mal­nym oświe­tle­niu. Zapi­sy kart kata­lo­go­wych ze wzglę­du na brak ujed­no­li­ce­nia “defi­ni­cji pomia­ru czu­ło­ści” są prak­tycz­nie bez­u­ży­tecz­ne z punk­tu widze­nia użyt­kow­ni­ka. Poproś o pre­zen­ta­cję pro­duk­tu, zobacz jak “widzi kame­ra” w nocy, w dzień, przy sil­nym świe­tle sło­necz­nym, w dyna­micz­nych sce­nach. Poproś o infor­ma­cję na piśmie — jak wpły­nie to na ilość oraz jakość nagrań.
  • Szyb­kość kame­ry i sys­te­mu nagry­wa­nia - sprawdź jak zacho­wa się kame­ra w róż­nych sce­nach gdy będzie sytu­acja “szyb­kie­go ruchu obiek­tów”. Doświad­cze­nia poka­zu­ję że w przy­pad­ku zda­rzeń zazwy­czaj zacho­dzą one gwał­tow­nie i szyb­ko. Każ­da ilość kla­tek na sekun­dę ma wte­dy zna­cze­nia aby móc odna­leźć punk­ty do iden­ty­fi­ka­cji spraw­ców.
  • Oświe­tle­nie IR — nie suge­ruj się zapi­sa­mi kart kata­lo­go­wych — sprawdź jak dany pro­mien­nik kame­ry oświe­tla sce­nę, któ­rą zamie­rzasz moni­to­ro­wać. Porów­naj i wybierz lep­szy — ten któ­ry lepiej oświe­tla a nie ten któ­ry dalej “świe­ci”. Przy dobo­rze oświe­tla­cza istot­ny jest nie tyl­ko zasięg ale to jak rów­no­mier­nie oświe­tla sce­nę w całej eks­po­zy­cji kame­ry. Poproś o infor­ma­cje na temat żywot­no­ści zasto­so­wa­nych diod IR, w wie­lu “tanich” pro­duk­tach dio­dy potra­fią stra­cić dużą część swo­jej mocy w pierw­szych latach eks­plo­ata­cji.
  • Nie­za­wod­ność — zapy­taj o moż­li­wość wydłu­że­nia gwa­ran­cji. Nie suge­ruj się gwa­ran­cją na sys­tem ale na pro­dukt. Sys­tem jest tak dobry jak jego naj­słab­szy punkt.
  • Bez­pie­czeń­stwo — sprawdź wybie­ra­ne pro­duk­ty pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa sie­cio­we­go. Więk­szość z nas wybie­ra dla swo­jej fir­my bez­piecz­ne roz­wią­za­nia w war­stwie sie­cio­wej IT. Kame­ry IP dzi­siaj to już peł­no­praw­ne sta­cje robo­cze w two­jej sie­ci, kom­pu­te­ry z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym zdol­nych do wyko­ny­wa­nia róż­nych zadań — nie tyl­ko moni­to­rin­gu. W sie­ci znaj­dziesz wie­le nie­za­leż­nych, spraw­dzo­nych publi­ka­cji na temat bez­pie­czeń­stwa sie­cio­we­go urzą­dzeń. Wybierz roz­wią­za­nia bez­piecz­ne dla two­je fir­my i dla two­jej pry­wat­no­ści. Jako źró­dło wie­dzy pole­ca­my nie­za­leż­ny maga­zyn IPVM (https://ipvm.com)

A tutaj parę let­nich wido­ków z kame­ry IP VIVOTEK IB8367A

Kame­ra IB8367A jest dosko­na­łym urzą­dze­niem do użyt­ku powszech­ne­go. Zarów­no ta kame­ra jak i kopu­ły oraz bul­le­ty z tej serii kamer użyt­ko­wych są jed­ną z naj­chęt­niej wybie­ra­nych przez klien­tów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl