Produkty VIVOTEK Inc

Specjalizacje

Wybierz spe­cja­li­za­cje i spo­tkaj się z nami na pre­zen­ta­cje pro­duk­tu.

Katalog

Pobierz kata­log naszych pro­duk­tów. Poma­ga­my w dobo­rze pro­duk­tów

sklep

Przejdź do skle­pu aby poznać pro­duk­ty VIVOTEK

 

Kamera ip IB8367A – zwiększa nasze bezpieczeństwo, gdziekolwiek jesteśmy!

Kamera ip IB8367A

kma­era ip B8367A to naj­czę­ściej wybie­ra­na kame­ra sie­cio­wa typu bul­let.  To model typu „all in one”, ze wzglę­du na  swo­ją funk­cjo­nal­ność, zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz wideo w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści FULL HD, przy bar­dzo korzyst­nym sto­sun­ku jako­ści do ceny. Prze­zna­czo­na jest do dozo­ru zewnętrz­ne­go i jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem do moni­to­rin­gu ulic, nie­du­żych par­kin­gów, pla­ców zabaw, boisk, gale­rii han­dlo­wych, a tak­że prze­strze­ni wokół budyn­ków.

VIVOCloud — łatwy i bezpieczny zdalny monitoring

Model ten posia­da naj­now­szą funk­cję – VIVOC­lo­ud. Dzię­ki któ­rej, użyt­kow­nik zysku­je bez­płat­ne, kom­plek­so­we roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu w chmu­rze, umoż­li­wia­ją­ce pod­gląd na żywo, odtwa­rza­nie nagrań oraz zarzą­dza­nie kame­ra­mi z pozio­mu tele­fo­nu komór­ko­we­go. War­to tu zazna­czyć, że całość zarzą­dza­nia odby­wa się w chmu­rze, nato­miast reje­stra­cja mate­ria­łu na kar­cie SD.

Supreme Night Visibility — nocne widzenie w kolorze

Kame­ra ip IB8367A posia­da tak­że funk­cję SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty ) — co pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. W nie­któ­rych bowiem sytu­acjach, jakość obra­zu jaką uzy­sku­je­my po włą­cze­niu IR jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza,  gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie. Na przy­kład rysy twa­rzy, kolor wło­sów danej oso­by, oczu, skó­ry czy ubra­nia.

Dzię­ki zasto­so­wa­niu Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 moż­na zmniej­szyć zuży­cie pasma i prze­strze­ni dys­ko­wej archi­wum nawet o 50% przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści obra­zu.

W celu zapew­nie­nia dobrej jako­ści obra­zu w nie­ko­rzyst­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, zwłasz­cza w porze noc­nej, kame­ra wypo­sa­żo­na zosta­ła w mecha­nicz­ny filtr IR oraz oświe­tlacz Smart IR efek­tyw­ny do 30 metrów w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. Dzię­ki funk­cji Smart IR kame­ra auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiek­tu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić.

Defog — widzenie we mgle

War­to wspo­mnieć tak­że o funk­cji – Defog, któ­ra wpły­wa na popra­wę obra­zu w cza­sie poja­wie­nia się mgły lub dymu. Ide­al­nie spraw­dza się w moni­to­rin­gu miej­skim. Funk­cja ta, tak­że pozwa­la na uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów obra­zu w przy­pad­ku opa­dów desz­czu czy śnie­gu. Z kolei zasto­so­wa­nie funk­cji — maski pry­wat­no­ści, umoż­li­wia wyklu­cze­nie miejsc, któ­rych nie chce­my pod­da­wać obser­wa­cji, a jed­no­cze­śnie nie chce­my zmniej­szać obsza­ru widze­nia kame­ry.

W mode­lu IB8367A zasto­so­wa­no tak­że tech­no­lo­gię 3DNR (reduk­cja szu­mów 3D), WDR Enhan­ced (lep­sza jakość obra­zu w warun­kach kon­tra­sto­we­go oświe­tle­nia) oraz  funk­cję detek­cji ruchu.

Kame­ra mie­ści się w obu­do­wie o kla­sie szczel­no­ści IP66, co spra­wia, że jest odpor­na na wszel­kie nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zja­wisk pogo­do­wych, takich jak deszcz czy kurz. Dodat­ko­wo meta­lo­wa, wan­da­lo­od­por­na obu­do­wa IK10 zapew­nia urzą­dze­niu ochro­nę przed jaki­mi­kol­wiek akta­mi wan­da­li­zmu, ude­rze­nia­mi czy pró­ba­mi znisz­cze­nia kame­ry.

Kame­ra obję­ta jest 36 mie­sięcz­nym okre­sem gwa­ran­cji, co zapew­nia, że wyko­na­na jest z zacho­wa­niem naj­wyż­szej sta­ran­no­ści.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl