kamera ip IP8160 i IP8160-W

REGULAMIN PROMOCJI „Cena spe­cjal­na na kame­ry IP IP8160 i IP8160-W

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji do 31 sierp­nia 2017

ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH:

SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia  poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji.

Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 31 sierp­nia 2017

Kame­ra IP IP8160 – 349,00 zł net­to
W skład zesta­wu wcho­dzi:
–kame­ra ip VIVOTEK IIP8160
–opro­gra­mo­wa­nie VAST 32 kame­ry

Opis kame­ry https://suma.com.pl/produkt/kamera-ip-vivotekip8160/

Kame­ra IP IP8160-W  399,00 zł net­to
W skład zesta­wu wcho­dzi:
–kame­ra ip VIVOTEK IP8160-W
–opro­gra­mo­wa­nie VAST 32 kame­ry

Opis kame­ry: https://suma.com.pl/produkt/kamera-ip-vivotekip8160-2/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi i ofer­ta­mi spe­cjal­ny­mi.
Pro­mo­cja prze­zna­czo­na tyl­ko dla part­ne­rów han­dlo­wych SUMA.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl