Szkolenia vivotek 14 i 16 marca — krótka relacja

Kolej­ne dwa szko­le­nia Zostań Part­ne­rem VIVOTEK za nami.

Dzię­ku­je­my za przy­by­cie i cie­płe przy­ję­cie pro­gra­mu part­ner­skie­go. Szko­le­nia Zostań Part­ne­rem to pierw­sza cześć cyklu szko­leń mają­cych wspie­rać part­ne­rów han­dlo­wych VIVOTEK w dzia­niach ryn­ko­wych. Pro­gram part­ner­ski powstał razem we współ­udzia­le z part­ne­ra­mi VIVOTEK w roku 2016 jest sta­le roz­wi­ja­ny.

Udział w szko­le­niu Zostań Part­ne­rem VIVOTEK jest pierw­szym kro­kiem do dołą­cze­nia do gru­py regio­nal­nych i auto­ry­zo­wa­nych part­ne­rów VIVOTEK. Po szko­le­niu Zostań Part­ne­rem — part­ne­rzy mogą przy­stą­pić do szko­leń cer­ty­fi­ka­cyj­nych VECII.

Szko­le­nie VECII otwie­ra dro­gę do pozio­mu part­ne­ra regio­nal­ne­go a ukoń­cze­nie szko­le­nia z zali­czo­nym egza­mi­nem VECII  pozwa­la posłu­gi­wać się cer­ty­fi­ka­tem part­ne­ra auto­ry­zo­wa­ne­go.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl