Milestone Husky M10 – funkcjonalność i elegancja

Mile­sto­ne Husky M10 to nowo­cze­sny NVR o naj­wyż­szych walo­rach este­tycz­nych i użyt­ko­wych z fabrycz­nie zain­sta­lo­wa­nym  i skon­fi­gu­ro­wa­nym VMS XPro­tect Mile­sto­ne. Jest to roz­wią­za­nie dedy­ko­wa­ne do małych sys­te­mów tele­wi­zji dozo­ro­wej, zbu­do­wa­nych z mak­sy­mal­nie 8 kamer.

Nie­zwy­kle intu­icyj­ny i łatwy w obsłu­dze

  •  Pod­łą­cze­nie i uru­cho­mie­nie to tyl­ko chwi­la
  •  Auto­ma­tycz­nie wykry­wa pod­łą­czo­ne kame­ry
  •  Pro­sty w obsłu­dze, nie wyma­ga żad­nych szko­leń

Mno­gość funk­cji

  •  Wideo na żywo ze wszyst­kich kamer w jed­nym inter­fej­sie
  •  Pro­ste prze­glą­da­nie i odtwa­rza­nie
  •  Łatwy eks­port nagrań
  •  Kon­tro­la pan-tilt-zoom (PTZ)
  •  Moż­li­wość zarzą­dza­nia użyt­kow­ni­ka­mi
  •  Wbu­do­wa­na funk­cja detek­cji ruchu

Apli­ka­cje klienc­kie

Mile­sto­ne Husky M10 jest dostęp­ny z dwo­ma inter­fej­sa­mi użyt­kow­ni­ka, WWW i Mile­sto­ne Mobi­le dostęp­ny­mi w 27 róż­nych języ­kach.

Posia­da boga­ty inter­fejs WWW, któ­ry umoż­li­wia pogląd, odtwa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie wideo z prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych.

Mile­sto­ne Mobi­le nato­miast umoż­li­wia prze­glą­da­nie i ste­ro­wa­nie wideo z pozio­mu smart­fo­nów i table­tów.

Mile­sto­ne Inter­con­nect™

Mile­sto­ne Husky M10 jest rów­nież obsłu­gi­wa­ny przez Mile­sto­ne Inter­con­nect, któ­ry pozwa­la łączyć ze sobą rej­stra­to­ry Mile­sto­ne Husky, urzą­dze­nia Mile­sto­ne Arcus i wszyst­kie pro­duk­ty XPro­tect VMS z XPro­tect Cor­po­ra­te. Mile­sto­ne Inter­con­nect zapew­nia zatem dostęp do całej sie­ci nie­za­leż­nie od poło­że­nia geo­gra­ficz­ne­go dane­go obiek­tu.

Kom­pa­ty­bil­ność

Mile­sto­ne Husky współ­pra­cu­je z bar­dzo wie­lo­ma kame­ra­mi i enko­de­ra­mi róż­nych pro­du­cen­tów. Jest to na dzień dzi­siej­szy ponad 2 600 róż­nych urzą­dzeń, moż­na więc powie­dzieć, że moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia tych reje­stra­to­rów są nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne.

Spe­cy­fi­ka­cja

Ilość kana­łów: 4 8
Wymia­ry : 200(W)x200(D)x45(H) mm 200(W)x200(D)x45(H) mm
Pro­ce­sor ATOM ATOM
Pamięć RAM: 4GB 4GB
Dys­ki: 1TB 1TB or 2TB
Sys­tem ope­ra­cyj­ny: Linux Linux
Mile­sto­ne Care Plus: 3 lata w pakie­cie 3 lata w pakie­cie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl