Milestone Husky M20

Nowy model Husky został wpro­wa­dzo­ny pod nazwą Mile­sto­ne Husky M20 jako reje­stra­tor z funk­cją Smart Start plug-and-play do auto­ma­tycz­ne­go wyszu­ki­wa­nia i doda­wa­nia kamer oraz zarzą­dza­nia miej­scem do prze­cho­wy­wa­nia nagrań, samo­dziel­nej wymia­ny dys­ków twar­dych, z moż­li­wo­ścią wypo­sa­że­nia w zarzą­dzal­ny switch PoE. Urzą­dze­nie ofe­ro­wa­ne jest w wer­sji na 8 i 16 kana­łów w dwóch wer­sjach pojem­no­ści dys­ko­wej. Mode­le 16 kana­ło­we mogą być dodat­ko­wo roz­bu­do­wa­ne o kolej­ne licen­cje — mak­sy­mal­nie do 24 kana­łów. Cała seria reje­stra­to­rów może być obję­ta dodat­ko­wym wspar­ciem za pomo­cą usłu­gi Care Plus oraz Care Pre­mium.

Wprowadzenie podwójnego zasilania w serii Milestone Husky M550A

Port­fel Advan­ced Mile­sto­ne Husky został roz­sze­rzo­ny o nową serię Mile­sto­ne Husky M550A wypo­sa­żo­ną mię­dzy inny­mi w podwój­ne zasi­la­nie. Urzą­dze­nia fabrycz­nie nie są wypo­sa­żo­ne w licen­cje kame­ro­we i dostar­cza­ne są w pię­ciu wer­sjach pojem­no­ści dys­ko­wej. Każ­de urzą­dze­nie z serii M550A może obsłu­żyć od 10 do mak­sy­mal­nie 768 kana­łów. Cała seria sprze­da­wa­na jest już z 3 let­nią licen­cją Care Plus nato­miast usłu­ga Care Pre­mium może być doło­żo­na na życze­nia klien­ta.

Dostosowanie cen rejestratorów Milestone Husky M30 and M50

Cena ofe­ro­wa­nych obec­nie reje­stra­to­rów Mile­sto­ne Husky M30 oraz M50 zosta­ła obni­żo­na, aby ofer­ta pro­duk­tów była bar­dziej spój­na.

Portfel produktów XProtect

Przed­sta­wia­my dar­mo­wą wer­sję XPro­tect Essen­tial wpro­wa­dzo­ną w miej­sce wer­sji XPro­tect Go. Opro­gra­mo­wa­nie XPro­tect Essen­tial jest dostęp­ne bez­płat­nie do pobra­nia ze stro­ny www.milestonesys.com dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków jako w peł­ni funk­cjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie obsłu­gu­ją­ce do 8 kana­łów. Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy potrze­bu­ją wię­cej niż 8 kana­łów mogą doku­pić mak­sy­mal­nie 5 pakie­tów rocz­nych sub­skryp­cji XPro­tect Essen­tial (YXPESCLP) do posia­da­nej bez­płat­nej licen­cji opro­gra­mo­wa­nia (SLC). Każ­dy pakiet sub­skryp­cji zawie­ra 8 dodat­ko­wych kana­łów i jest obję­ty rocz­ną usłu­gą Care Plus. Jeże­li klient zwięk­szy do mak­si­mum posia­da­ną licen­cję, będzie mógł obsłu­gi­wać w ramach opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Essen­tial aż do 48 kana­łów. Kam­pa­nia zosta­ła wpro­wa­dzo­na dla obec­nych użyt­kow­ni­ków wer­sji XPro­tect Essen­tial w celu migra­cji do wer­sji XPro­tect Express.

Redukcja ceny oprogramowania XProtect Express

Cena opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Express zosta­ła obni­żo­na dla licen­cji bazo­wej (XPEXBL), licen­cji kana­ło­wej (XPEXCL) oraz wszyst­kich powią­za­nych z licen­cja­mi indek­sów. Licen­cja bazo­wa nie będzie już zawie­rać dwóch licen­cji kana­ło­wych ani usłu­gi Care Plus.

Zmiany w licencji Care Plus i Care Premium dla XProtect Express oraz XProtect Professional

Zama­wia­jąc usłu­gę Care Plus oraz Care Pre­mium dla opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Express oraz XPro­tect Pro­fes­sio­nal nie będzie koniecz­no­ści zama­wia­nia usłu­gi dla licen­cji bazo­wej a jedy­nie dla licen­cji kana­ło­wych.

author_alias:
Robert Stanosz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl