Milestone Transact monitoring z kasą fiskalną

Xpro­tect Trans­act poma­ga prze­my­sło­wi deta­licz­ne­mu w iden­ty­fi­ka­cji pro­ble­mów w powią­za­niu z punk­ta­mi sprze­da­ży oraz urzą­dze­nia­mi wypła­ca­ją­cy­mi pie­nią­dze, redu­ku­jąc w ten spo­sób ubyt­ki sprze­da­ży, kra­dzie­że i oszu­stwa oraz zapew­nia­jąc bez­pie­czeń­stwo w skle­pie.

Dostar­cza­jąc roz­wią­za­nie pozwa­la­ją­ce na syn­chro­ni­za­cję obra­zu video z kame­ry, z obra­zem przed­sta­wia­ją­cym para­gon w cza­sie rze­czy­wi­stym, pozwa­la­jąc w ten spo­sób na łatwe moni­to­ro­wa­nie pra­wi­dło­wo­ści zaku­pów. To świet­ne narzę­dzie dowo­do­we, któ­re może być z łatwo­ścią wyko­rzy­sty­wa­ne jako dowód w spra­wie.

Naj­waż­niej­sze funk­cje:

- pozwa­la zwe­ry­fi­ko­wać czy pro­duk­ty zosta­ły pra­wi­dło­wo i w odpo­wied­niej ilo­ści zeska­no­wa­ne
— opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la wysy­łać powia­do­mie­nia za każ­dym razem, gdy ska­no­wa­ny jest dany rodzaj pro­duk­tów
— pozwa­la na śle­dze­nie kon­kret­nych tre­ści w para­go­nach oraz wywo­ły­wać akcję na kama­rze, kie­dy dana treść się poja­wia na para­go­nie, w ten spo­sób moż­na łatwo spraw­dzić kie­dy sprze­daw­cy dali spe­cjal­ny rabat lub wyko­rzy­sta­li kar­ty poda­run­ko­we.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl