Nasi dostawcy

Posia­da­my auto­ry­za­cję w zakre­sie dys­try­bu­cji:

kaf vivotekkafel sonykaf milestonekafel aimetiskafel-sigmaaxxon-kafel tekno-kafelkafel2 fujikafel korenixkafel digiekafel qnapkafel fujikafel lantechkafel kowa

VIVOTEK – mar­ka zna­na i roz­po­zna­wal­na na całym świe­cie. Świa­to­wy lider pro­duk­cji sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia do moni­to­rin­gu wideo IP, fir­ma wie­lo­krot­nie nagra­dza­na za swo­je inno­wa­cyj­ne podej­ście, jakość i solid­ność. VIVOTEK sta­wia na inno­wa­cję, jakość oraz rela­cje z klien­tem. Dzię­ki ści­słej współ­pra­cy z part­ne­ra­mi oraz wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadrze pra­cow­ni­czej, sieć dys­try­bu­cyj­na VIVOTEK, to nie tyl­ko dosko­na­ły pro­dukt, ale rów­nież wie­dza i wspar­cie w zakre­sie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii wideo IPVIVOTEK to ponad 120 auto­ry­zo­wa­nych dys­try­bu­to­rów w 70 kra­jach

Ofer­ta fir­my SONY w zakre­sie roz­wią­zań do wide­omo­ni­to­rin­gu sie­cio­we­go obej­mu­je takie pro­duk­ty jak: kame­ry IP, reje­stra­to­ry sie­cio­we, sys­te­my CCTV, moni­to­ry, akce­so­ria, kode­ry oraz opro­gra­mo­wa­nie do sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Inno­wa­cyj­ne sys­te­my nad­zo­ru wideo fir­my Sony zapew­nia­ją jesz­cze lep­szą ochro­nę ludzi i mie­nia. Kame­ry szó­stej gene­ra­cji (G6) fir­my Sony usta­na­wia­ją nowe stan­dar­dy w zakre­sie czu­ło­ści oraz ela­stycz­no­ści w przy­pad­ku wyma­ga­ją­cych zasto­so­wań do nad­zo­ru wideo. Plat­for­ma tech­no­lo­gii IPELA ENGINE — zosta­ła wyróż­nio­na wie­lo­ma nagro­da­mi. Dostęp­na jest w mini­ka­me­rach kopuł­ko­wych oraz sta­ło­po­zy­cyj­nych szó­stej gene­ra­cji (G6), któ­re prze­ka­zu­ją bar­dziej wyraź­ny i jed­no­li­ty obraz oraz odzna­cza­ją się ulep­szo­ną detek­cją.

Mile­sto­ne to lider ryn­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do moni­to­rin­gu wideo IP, twór­ca naj­bar­dziej funk­cjo­nal­nej na ryn­ku plat­for­my XPro­tect, dostęp­nej w róż­nych wer­sjach w zależ­no­ści od zaawan­so­wa­nia i obsłu­gi­wa­nych funk­cji. Fir­ma zosta­ła zało­żo­na w 1998 roku w Kopen­ha­dze w Danii, a twór­cy opro­gra­mo­wa­nia kła­dą ogrom­ny nacisk na jakość, funk­cjo­nal­ność, inte­gra­cję oraz łatwość obsłu­gi.

Mile­sto­ne XPro­tect® VMS to bar­dzo roz­bu­do­wa­na plat­for­ma, na któ­rej opar­te jest ponad 100 000 insta­la­cji na całym świe­cie. Dzię­ki licz­nym inte­gra­cjom, użyt­kow­ni­cy opro­gra­mo­wa­nia mogą imple­men­to­wać funk­cje ana­li­tycz­ne zwią­za­ne z obsłu­gą kas fiskal­nych, czy­ta­niem tablic reje­stra­cyj­nych czy zaawan­so­wa­nej ana­li­ty­ki rucho­wej. Wszyst­kie pro­duk­ty Mile­sto­ne są łatwe w obsłu­dze, a moż­li­wo­ści ich łącze­nia pozwa­la­ją na budo­wa­nie — od małych do glo­bal­nych sys­te­mów moni­to­rin­gu zarzą­dza­nych cen­tral­nie.

Aime­tis to bar­dzo moc­ne opro­gra­mo­wa­nie do moni­to­ring wideo IP, sku­pio­ne na inte­li­gent­nych roz­wią­za­niach ana­li­tycz­nych, dosto­so­wa­nych do potrzeb ryn­ko­wych. Kana­dyj­ski pro­du­cent jest jed­nym ze świa­to­wych lide­rów opro­gra­mo­wa­nia ze zin­te­gro­wa­nym sys­te­mem ana­li­tycz­nym, pozwa­la­ją­cym na sku­tecz­ną auto­ma­ty­za­cję róż­ne­go rodza­ju pro­ce­sów za pomo­cą obra­zu z kame­ry moni­to­rin­gu i reje­stro­wa­nych przez nią wyda­rzeń. Opro­gra­mo­wa­nie jest dobrze roz­po­zna­wal­ne w ponad 100 kra­jach na całym świe­cie, obsłu­gu­je tysią­ce zarów­no dużych jak i mniej­szych sys­te­mów moni­to­rin­gu, jest inno­wa­cyj­ne, sta­wia na inte­gral­ność, łatwość obsłu­gi i współ­pra­cę.

Kore­nix to taj­wań­ski pro­du­cent swit­chy prze­my­sło­wych. Od wie­lu lat zaj­mu­je waż­ną pozy­cję na ryn­ku, eks­por­tu­jąc swo­je pro­duk­ty do państw Euro­py, Azji, Ame­ry­ki, Afry­ki. Ta cią­gle roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma jest lide­rem wśród pro­du­cen­tów nowo­cze­snych roz­wią­zań komu­ni­ka­cji sie­cio­wej oraz lau­re­atem wie­lu nagród, przy­zna­wa­nych za inno­wa­cyj­ność roz­wią­zań, mię­dzy inny­mi: COMPUTEX Best Cho­ice Award, IF Design Award, Out­stan­ding IT Pro­ducts Award, Gol­den Pen­gu­in Award i inne.

Urzą­dze­nia reje­stru­ją­ce QNAP to jeden z dzia­łów zna­ne­go pro­du­cen­ta roz­wią­zań NAS. Sze­ro­ki zakres pro­duk­tów pozwa­la na dopa­so­wa­nie ich nie­mal do każ­dej loka­li­za­cji. W moni­to­rin­gu IP to jed­ne z naj­czę­ściej wybie­ra­nych urzą­dzeń reje­stru­ją­cych na świe­cie. Urzą­dze­nia QNAP zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, by obsłu­gi­wać zarów­no małe, jak i ogrom­ne sys­te­my moni­to­rin­gu, zapew­nia­jąc wie­le prak­tycz­nych funk­cji, wyso­kiej jako­ści wyświe­tla­nie oraz wspar­cie ponad 2500 kamer 90 naj­więk­szych świa­to­wych pro­du­cen­tów. Apli­ka­cja mobil­na, zaawan­so­wa­na funk­cjo­nal­ność, uni­wer­sal­ność, sta­bil­ność i nie­za­wod­ność to cechy, któ­re spra­wia­ją, że użyt­kow­ni­cy coraz czę­ściej się­ga­ją po pro­duk­ty taj­wań­skie­go pro­du­cen­ta.

DIGIEVER to jeden z cie­kaw­szych na ryn­ku reje­stra­to­rów NVR oraz zin­te­gro­wa­nych roz­wią­zań do moni­to­rin­gu wideo IP. Ponad 20 lat doświad­cze­nia w bran­ży pozwa­la dostar­czać pro­duk­ty naj­wyż­szej jako­ści zarów­no jeśli cho­dzi o roz­wią­za­nia har­dwa­re jak i softwa­re. Współ­pra­cu­ją z kame­ra­mi naj­więk­szych pro­du­cen­tów (80 naj­więk­szych w bran­ży). Pro­duk­ty DIGIEVER, to gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści oraz speł­nie­nia ocze­ki­wań klien­tów, świet­na prze­pu­sto­wość i wie­lor­dze­nio­we pro­ce­so­ry. Reje­stra­to­ry DIGIEVER to przy­ja­zne i pro­ste w obsłu­dze opro­gra­mo­wa­nie oraz bar­dzo wydaj­ny sprzęt.

FUJI — japoń­ska pre­cy­zja. Naj­wyż­szej jako­ści obiek­ty­wy FUJI to dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie dla naj­lep­szych kamer w moni­to­rin­gu IP. Sze­ro­ki zakres dostęp­nych mode­li, umoż­li­wia­ją­cych reali­za­cję celów zało­żo­nych w nawet naj­trud­niej­szych i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych warun­kach, sta­wia­ją pro­duk­ty FUJI na naj­wyż­szej pół­ce w bran­ży. Świet­ne powięk­sze­nie, obiek­ty­wy o bar­dzo małym roz­mia­rze, peł­ne wspar­cie dla kamer o róż­nej roz­dziel­czo­ści, a przede wszyst­kim naj­wyż­sza jakość, spra­wia­ją że obiek­ty­wy FUJI są naj­czę­ściej wybie­ra­ne przez wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków sys­te­mów moni­to­rin­gu sie­cio­we­go.

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl