Nowa aplikacja mobilna firmy Milestone

Teraz użyt­kow­ni­cy mają dostęp do apli­ka­cji mobil­nej z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie, mogą dzię­ki niej oprócz obra­zu na żywo, zoba­czyć play­back oraz wyeks­por­to­wać wideo. Apli­ka­cja jest dostęp­na w 27 języ­kach, dzia­ła z wszyst­ki­mi plat­for­ma­mi XPro­tect® oraz urzą­dze­nia­mi Mile­sto­ne Husky™ i plat­for­mą Mile­sto­ne Arcus™. Apli­ka­cję moż­na pobrać za dar­mo z Google Play, App Sto­re oraz Win­dows Pho­ne Sto­re.

Mobil­na ochro­na:

- Sta­ły dostęp z każ­de­go miej­sca na świe­cie: pod­gląd, wyda­rze­nia z play back-u na smart­fo­nach i table­tach.
— Bez­piecz­ne połą­cze­nie: wszel­kie połą­cze­nia mię­dzy apli­ka­cją mobil­ną Mile­sto­ne, a ser­we­rem jest kodo­wa­ne, przez co zapew­nia naj­wyż­szy stan­dard bez­pie­czeń­stwa

Zdal­na reak­cja

- Video Push – dodat­ko­wa funk­cja pozwa­la­ją­ca użyt­kow­ni­kom bez­po­śred­nio prze­su­wać obraz wideo z kamer do sys­te­mu XPro­tect, pozwa­la­jąc szyb­ko reago­wać na incy­den­ty nie­za­leż­nie od tego gdzie mają miej­sce
— Nowe pozy­cjo­no­wa­nie GPS – użyt­kow­ni­cy mogą z łatwo­ścią zlo­ka­li­zo­wać miej­sce, gdzie doszło do incy­den­tu
— Moż­li­wo­ści expor­tu – użyt­kow­ni­cy mogą eks­por­to­wać obraz w cza­sie rze­czy­wi­stym, dzię­ki temu łatwiej jest pod­jąć szyb­kie i pre­cy­zyj­ne dzia­ła­nie
— Kon­tro­la urzą­dzeń zewnętrz­nych – nie­za­leż­nie od miej­sca, użyt­kow­ni­cy mogą kon­tro­lo­wać akcje w urzą­dza­niach zewnętrz­nych, takie jak otwie­ra­nie i zamy­ka­nie drzwi czy włą­cza­nie i wyłą­cza­nie 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl