Aplikacja mobilna QNAP w wersji 3.0

QNAP pre­zen­tu­je nową wer­sję apli­ka­cji mobil­nej dla sys­te­mów iOS. Apli­ka­cja posia­da roz­sze­rzo­ną funk­cjo­nal­ność, jest bar­dziej przy­ja­zna użyt­kow­ni­kom, tryb low-ban­dwidth oraz popra­wio­ny inter­fa­ce użyt­kow­ni­ka.

_________________________________________________________________________

Użyt­ko­wa­nie sys­te­mów moni­to­rin­gu w ruchu sta­je się coraz popu­lar­niej­sze. Więk­szość apli­ka­cji, dostar­cza jed­nak sła­bej jako­ści obraz, głów­nie za spra­wą sła­bej prze­pu­sto­wo­ści łącza mobil­ne­go. Apli­ka­cja VMo­bi­le 3.0 zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­ny tryb low-ban­dwidth, pozwa­la­ją­cy na wyświe­tla­nie wyso­kiej jako­ści wideo w cza­sie rze­czy­wi­stym.

Apli­ka­cja posia­da rów­nież lep­szy, przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ków inter­fa­ce, zapro­jek­to­wa­ny pod sys­te­my iOS 8. Użyt­kow­ni­cy z łatwo­ścią wybie­ra­ją mię­dzy funk­cja­mi moni­to­rin­gu i play­back-u, mogą korzy­stać z funk­cji PTZ, prze­łą­czać w obraz wie­lo­ka­na­ło­wy. Wszyst­kie te ope­ra­cje są teraz jesz­cze łatwiej­sze i bar­dziej intu­icyj­ne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl