rejestratory QNAP — nowa seria

rejestratory QNAP

QNAP® zapre­zen­to­wał serię reje­stra­to­rów VS-2200 PRO+, współ­pra­cu­ją­cych z  sys­te­mem Linux. 2-dys­ko­we reje­stra­to­ry VS-2200 Pro+ dostęp­ne są w obu­do­wie typu tower w 3 warian­tach, obsłu­gu­ją­cych 4, 8 lub 12 kana­łów.

Przy moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z wie­lu cie­ka­wych funk­cji, urzą­dze­nie wyróż­nia się nie­wiel­ki­mi roz­mia­ra­mi oraz atrak­cyj­ną ceną. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla małych insta­la­cji w biu­rach, skle­pach czy domach. Seria VS-2200 Pro + obsłu­gu­je funk­cję lokal­ne­go pod­glą­du w roz­dziel­czość Full HD 1080p oraz dys­po­nu­je wbu­do­wa­ny­mi wej­ścia­mi alar­mo­wy­mi GPIO do popra­wy zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem.

 

System rejestratora

Ser­cem reje­stra­to­ra jest wydaj­ny czte­ror­dze­nio­wy pro­ce­sor 2,0 GHz Intel oraz 4GB pamię­ci DDR3L. VS-2200 Pro + ofe­ru­je prze­pu­sto­wość do 180 Mbps, aby zapew­nić cią­głe nagry­wa­nie z wie­lu mega­pik­se­lo­wych kamer IP. Reje­stra­tor wypo­sa­żo­ny jest w wyj­ście HDMI oraz deko­der sprzę­to­wy, zapew­nia­ją­cy moż­li­wość wyświe­tla­nia 200 kla­tek na sekun­dę w roz­dziel­czo­ści Full HD w poglą­dzie lokal­nym. “Nowa seria ofe­ru­je wie­le zaawan­so­wa­nych funk­cji, rów­no­le­gle do tych dostęp­nych w wyż­szych mode­lach przy zacho­wa­niu bar­dzo atrak­cyj­nej ceny” powie­dział Andrew Yu, mene­dżer pro­duk­tu z QNAP Secu­ri­ty.

Seria VS-2200 Pro + pozwa­la użyt­kow­ni­kom szyb­ko skon­fi­gu­ro­wać i zarzą­dzać NVR poprzez pod­łą­cze­nie za pomo­cą por­tów USB 3.0 myszy oraz kla­wia­tu­ry, nato­miast złą­cze HDMI umoż­li­wia pod­łą­cze­nie moni­to­ra do pod­glą­du lokal­ne­go — bez koniecz­no­ści zaku­pu dodat­ko­we­go kom­pu­te­ra, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą z łatwo­ścią moni­to­ro­wać na bie­żą­co wie­le kamer IP.

Poprzez wbu­do­wa­ne GPIO (6 wejść/ 2 wyj­ścia), reje­stra­tor wspie­ra inte­gra­cję sys­te­mu CCTV z inny­mi sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń, taki­mi jak przy­ci­ski awa­ryj­ne czy czuj­ki. Gdy inter­fejs GPIO odbie­ra sygna­ły, VS-2200 Pro + może zacząć nagry­wać obraz z kamer, wysłać powia­do­mie­nie o zda­rze­niu poprzez e-mail lub SMS do cen­trum zarzą­dza­nia, jak i auto­ma­tycz­nie uru­cho­mić sys­tem alar­mo­wy.

Dodat­ko­wo z  reje­stra­to­rem otrzy­mu­je­my QSCM Lite, dar­mo­wą apli­ka­cję, któ­ra umoż­li­wia cen­tral­ne zarzą­dze­nie, moni­to­ro­wa­nie i odtwa­rza­nie do 256 kamer IP z 16 róż­nych reje­stra­to­rów Vio­Stor, znaj­du­ją­cych się w róż­nych miej­scach.

Użyt­kow­ni­cy w razie potrze­by mogą zwięk­szyć licz­bę kana­łów przez zakup dodat­ko­wych licen­cji.

Zachę­ca­my do kon­tak­tu z dzia­łem han­dlo­wym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl