Oferta współpracy

Jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z firmami zaj­mu­ją­cy­mi się sprze­da­żą deta­licz­ną lub hurtową pro­duk­tów z naszej oferty. Wyznając zasadę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swoimi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, których profil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą branżą. 

Konsulting / Wdrażanie i koor­dy­na­cja pro­jek­tów

Wspólnie z inwe­sto­ra­mi współ­pra­cu­je­my w zakre­sie doboru sił i środków zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go obiek­tów. Wspieramy i koor­dy­nu­je­my reali­za­cje inwe­sty­cji na terenie całej Polski,  we współ­pra­cy z lokal­ny­mi part­ne­ra­mi insta­la­cyj­ny­mi i inte­gra­cyj­ny­mi SUMA SOLUTIONS.

 • Atrakcyjne warunki finan­so­wa­nia
  - współ­pra­cu­jąc z nami korzy­stasz z atrak­cyj­nych cen na pro­duk­ty i limitu kre­dy­to­we­go wspie­ra­ją­ce­go Twoją dzia­łal­ność.
 • Szybkie zakupy dla insta­la­to­rów
  - zama­wia­jąc w naszym sklepie vipos.pl korzy­stasz ze swoich upustów hur­to­wych, a dodat­ko­wo otrzy­mu­jesz wspar­cie indy­wi­du­al­ny­mi ofer­ta­mi sprze­da­ży.
 • Ochrona pro­jek­to­wa dla inte­gra­to­rów
  - współ­pra­cu­jąc z nami możesz sko­rzy­stać z ochrony pro­jek­to­wej. Tematy, które two­rzysz z nami, wygry­wasz razem z nami.
 • Narzędzia dla firm han­dlo­wych i dys­try­bu­cyj­nych
  -  pro­wa­dząc firmę han­dlo­wą lub dys­try­bu­cyj­ną możesz sko­rzy­stać z roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych dys­try­bu­cję naszych pro­duk­tów.
 • Pomoc tech­nicz­na
  - współ­pra­cu­jąc z nami masz dostęp do  naszych doświad­czeń we wdro­że­niach i imple­men­ta­cji indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań.

dys­try­bu­cja • kamery ip • systemy sie­cio­we • moni­to­ring • kamery sie­cio­we • smart systemy

Praca z projektami

Wspólna analiza wymogów inwe­sto­ra, pro­du­cen­ta, pro­jek­tan­ta, inte­gra­to­ra i wyko­naw­cy  – zgranie spe­cja­li­stów i wdro­że­niow­ców owocuje nowo­cze­sny­mi i spraw­dzo­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. Zbudowaliśmy model pozwa­la­ją­cy na płynną i sta­bil­ną reali­za­cję pro­jek­tów. Rejestrując u nas projekt zysku­jesz marże, doradz­two i dostęp do syner­gii wspól­ne­go biznesu.

W pro­jek­tach łączymy kom­pe­ten­cje wszyst­kich ogniw kanału bran­żo­we­go.

 • kasto­mi­za­cja pro­jek­to­wa
 • sie­cio­wa­nie kon­tak­tów
 • glo­bal­na poli­ty­ka cenowa
 • praca z pro­jek­ta­mi
 • wspar­cie tech­nicz­ne
 • indy­wi­du­al­ny program gwa­ran­cyj­ny
 • program pro­mo­cji bonusów
 • pre­zen­ta­cje klienc­kie
 • spo­łecz­ność

Dystrybucja

Od 15 lat two­rzy­my i roz­wi­ja­my z naszymi Partnerami program dys­try­bu­cji z war­to­ścią dodaną. W naszej ofercie firmy insta­la­cyj­ne i inte­gra­cyj­ne znajdą szyb­kie­go i ela­stycz­ne­go dostaw­cę spraw­dzo­nych roz­wią­zań.  Dodatkowo współ­pra­cu­jąc z nami możesz korzy­stać z narzę­dzi wspie­ra­ją­cych finan­so­wa­nie, ochronę należ­no­ści, jak i tech­nicz­ne wspar­cie wdro­że­nio­we.

 • glo­bal­na poli­ty­ka cenowa
 • praca z reje­stro­wa­ny­mi tema­ta­mi i pro­jek­ta­mi
 • wspar­cie tech­nicz­ne i wdro­że­nio­we
 • dostęp do szkoleń z nowych tech­no­lo­gii
 • roz­sze­rzo­ny program gwa­ran­cyj­ny
 • program pro­mo­cji bonusów
 • pre­zen­ta­cje klienc­kie
 • współ­mar­ke­ting
 • spo­łecz­ność

W dys­try­bu­cji naszą spe­cja­li­za­cją jest praca z sys­te­ma­mi klasy premium wraz ze wspar­ciem sprze­da­żo­wym i posprze­da­żo­wym. Specjalizujemy się w sprze­da­ży do firm (B2B).

Problematyka ochrony obiektów

Od 30 lat zaj­mu­je­my się pro­ble­ma­ty­ką ochrony obiek­tów. Nasza dzia­łal­ność jest objęta kon­ce­sją MSWiA L‐0509/00. Razem z part­ne­rem inwe­sty­cyj­nym możemy skon­sul­to­wać plan ochrony obiektu, prze­ana­li­zo­wać siły i środki ochrony, opra­co­wać sce­na­riu­sze do zadań służb ochrony  i prze­wi­dy­wa­nych zagro­żeń.

Pomagamy w doborze i koor­dy­na­cji  wyko­naw­ców sys­te­mów na terenie całej Polski.  Prowadzimy szko­le­nia dla obsługi w zakre­sie eks­plo­ata­cji i kon­ser­wa­cji naszych sys­te­mów.

W dzia­ła­niach kon­sul­tin­go­wych łączymy kom­pe­ten­cje wszyst­kich ogniw kanału bran­żo­we­go.

 • dopa­so­wa­nie sił i środków do zagro­żeń
 • dobór i koor­dy­na­cja wyko­naw­ców z sieci part­ne­rów SUMA SOLUTIONS w Polsce
 • szko­le­nia obsługi w zakre­sie efek­tyw­nej eks­plo­ata­cji sys­te­mów

Poznaj nasze serwisy internetowe

W naszych ser­wi­sach inter­ne­to­wych możesz razem z nami roz­wi­jać swoją firmę.  W łatwy sposób uzy­skasz dostęp do swojej oferty han­dlo­wej, pomocy tech­nicz­nej czy do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z zespo­łem zaj­mu­ją­cym się pro­duk­ta­mi VIVOTEK

VIPOS.PL — sprzedaż B2B

Sklep B2B VIPOS.PL Tutaj zamó­wisz pro­duk­ty z naszej oferty z dostawą do Twojej firmy. Sklep dostęp­ny tylko dla firm bran­żo­wych.

VASUP.PL — pomoc techniczna

Za pomocą usługi VASUP.PL szybko i w jednym miejscu zała­twisz sprawy naprawy czy pomocy w kon­fi­gu­ra­cji zaku­pio­nych urzą­dzeń.

VIVOTEK.PLVIVOTEK Polska

VIVOTEK Polska to miejsce gdzie znaj­dziesz infor­ma­cje o pro­duk­tach VIVOTEK i nawią­żesz bez­po­śred­ni kontakt z zespo­łem VIVOTEK‐a.