Prezentacja referencji

Systemami wideo ip zaj­mu­je­my się od 2002 roku. Jeśli chciał­byś poznać nasze wdro­że­nia, dostrzec miejsce na wspólny biznes, zapra­sza­my na pre­zen­ta­cję naszych refe­ren­cji. 

Wypełnij for­mu­larz z pro­po­no­wa­ną datą pre­zen­ta­cji, a zor­ga­ni­zu­je­my dla Ciebie pre­zen­ta­cję on‐line o współ­pra­cy i naszych pro­duk­tach z przy­kła­da­mi wdrożeń. Na podany w for­mu­la­rzu email otrzy­masz zapro­sze­nie do pre­zen­ta­cji on‐line. Wystarczy że włą­czysz link o uzgod­nio­nej porze i będziesz mógł poroz­ma­wiać z naszym doradcą i wysłu­chać pre­zen­ta­cji na temat moż­li­wo­ści współ­pra­cy na przy­kła­dach wdrożeń*.

*) Do udziału w pre­zen­ta­cji będziesz potrze­bo­wał kom­pu­te­ra z gło­śni­kiem i mikro­fo­nem. Podczas pre­zen­ta­cji kon­sul­tant komu­ni­ku­je się z uczest­ni­ka­mi. W pre­zen­ta­cji może brać udział wielu uczest­ni­ków.