Rejestracja

Internetowa rejestracja nowych Klientów

W celu zgło­sze­nia firmy do reje­stra­cji i pod­ję­cia współ­pra­cy han­dlo­wej z SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  prosimy o wypeł­nie­nie i zło­że­nie poniż­sze­go for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go, akcep­ta­cję warun­ków współ­pra­cy i zło­że­nie odpo­wied­nich oświad­czeń.

Jednocześnie infor­mu­je­my, że jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z firmami zaj­mu­ją­cy­mi się sprze­da­żą deta­licz­ną lub hurtową pro­duk­tów z naszej oferty. Wyznając zasadę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swoimi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, których profil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą branżą.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy reje­stra­cji firmy, której profil dzia­łal­no­ści nie jest zgodny z kry­te­ria­mi okre­ślo­ny­mi powyżej, a także w innych uza­sad­nio­nych przy­pad­kach.

Zapoznaj się z regu­la­mi­nem sprze­da­ży, który regu­lu­je zasady współ­pra­cy han­dlo­wej z SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.

« kliknij tutaj aby zapo­znać się z regu­la­mi­nem sprze­da­ży »

TakNie — akcep­tu­je regu­la­min sprze­da­ży

Formularz reje­stra­cji firmy
Prosimy o wypeł­nie­nie poniż­szych pól for­mu­la­rza. W prze­cią­gu jednego dnia robo­cze­go skon­tak­tu­je się z Państwem opiekun regio­nal­ny. Przedstawi moż­li­wo­ści i narzę­dzia z jakich mogą Państwo korzy­stać we współ­pra­cy z nami.

Dane Podstawowe


Adres reje­stro­wy


Formularz zgód
w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych przez SUMA SOLUTIONS

Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panewnicka 109 40–761 Katowice Koncesja MSWiA L‐0509/00 zare­je­stro­wa­na KRS 0000119218 SR Katowice‐Wschód wydział VIII gospo­dar­czy KRS.

Dane osobowe są prze­twa­rza­ne przez Administratora w celu reali­za­cji umowy o współ­pra­cy lub pod­ję­cia działań przed zawar­ciem umowy o współ­pra­cy, w celach zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią, docho­dze­nia rosz­czeń z tytułu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści oraz wypeł­nie­nia prawnie uspra­wie­dli­wio­nych celów Sprzedawcy, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go; na pod­sta­wie zgody i wyłącz­nie w zakre­sie wska­za­nym w treści udzie­lo­nej zgody.

Dane osobowe będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres współ­pra­cy oraz po zakoń­cze­niu trwania współ­pra­cy w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Administratorze, na czas zgodny z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, a w przy­pad­ku prawnie uspra­wie­dli­wio­nych celów Administratora, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, do czasu cof­nię­cia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, prawo do cof­nię­cia zgody w dowol­nym momen­cie.

Odbiorca ma prawo do wnie­sie­nia skargi do GIODO, gdy uzna, iż prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych doty­czą­ce Odbiorcy narusza prze­pi­sy ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. Odbiorcą danych jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Dane mogą być prze­ka­za­ne part­ne­rom współ­pra­cu­ją­cym wymie­nio­nym na stronie suma.solutions . Podanie danych przez Odbiorcę jest dobro­wol­ne, jed­nak­że w celu zawar­cia i reali­za­cji umowy nie­zbęd­ne.

Niniejsze dane mają zasto­so­wa­nie do wszyst­kich Umów zawar­tych z Administratorem.

Wyrażam zgodę:

Dzięki tej zgodzie będzie­my mogli dodać Twoje dane do naszego systemu sprze­da­żo­we­go
TakNie — na potrze­by dodania poda­nych danych do naszego systemu sprze­da­żo­we­go.

Dzięki tej zgodzie będzie­my mogli wysłać bez­piecz­nie kurie­rem zamó­wio­ny towar, roz­li­czyć fakturę.
TakNie — na potrze­by prze­twa­rza­nia zamó­wień (kurier, ubez­pie­cze­nie, biuro rachun­ko­we).

Dzięki tej zgodzie będzie­my mogli zadzwo­nić do Ciebie z nowymi ofer­ta­mi.
TakNie — na wyko­rzy­sta­nie tele­fo­nu dla kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go przez opie­ku­na han­dlo­we­go.

Dzięki tej zgodzie opiekun han­dlo­wy będzie mógł wysłać na Twój email oferty spe­cjal­ne.
— na prze­sy­ła­nie infor­ma­cji han­dlo­wej za pomocą środków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej.

Dzięki tej zgodzie będziesz otrzy­my­wał raz/dwa razy w mie­sią­cu Newsletter SUMA.
— na prze­sy­ła­nie infor­ma­cji za pomocą new­slet­te­ra suma.solutions.

Dzięki tej zgodzie otrzy­masz dostęp do Sklepu inter­ne­to­we­go SUMA VIPOS.PL .
— na dostęp do sklepu inter­ne­to­we­go vipos.pl

[recapt­cha]

-Niniejsze zgody obej­mu­ją prze­twa­rza­nie danych w przy­szło­ści, jeśli nie zmieni się cel prze­twa­rza­nia.

Korzystając z tego for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie twoich danych przez tę stronę.