Sieciowe kamery zmiennopozycyjne BOSCH AUTODOME IP 4000i i 5000i

Fir­ma Bosch Secu­ri­ty Sys­tems od wrze­śnia będzie posia­dać w swo­jej ofer­cie sie­cio­we kame­ry zmien­no­po­zy­cyj­ne AUTODOME IP 4000i oraz IP 5000i. Kame­ry te umoż­li­wia­ją użyt­kow­ni­kom ręcz­ne śle­dze­nie poru­sza­ją­cych się osób.

Kamery ip BOSCH AUTODOME

Kame­ra sie­cio­wa AUTODOME IP 4000i ma do zaofe­ro­wa­nia ide­al­ną rów­no­wa­gę pomię­dzy este­ty­ką, a wydaj­no­ścią. Dys­kret­na obu­do­wa kame­ry sie­cio­wej AUTODOME IP 4000i, prze­zna­czo­nej do zasto­so­wań wewnętrz­nych, dosko­na­le har­mo­ni­zu­je z wystro­jem wnę­trza. Może ona moni­to­ro­wać znacz­ny obszar, dys­po­nu­je funk­cja­mi obro­tu i nachy­le­nia oraz 12-krot­nym powięk­sze­niem. Może tak­że iden­ty­fi­ko­wać szyb­ko poru­sza­ją­ce się obiek­ty w roz­dziel­czo­ści 1080p przy odle­gło­ściach docho­dzą­cych do 88 metrów i z czę­sto­tli­wo­ścią 60 kla­tek na sekun­dę.

 

Do zasto­so­wań wewnętrz­nych i zewnętrz­nych, przy koniecz­no­ści moni­to­ro­wa­nia więk­szych obsza­rów, odpo­wied­nim wybo­rem będzie kame­ra sie­cio­wa AUTODOME IP 5000i. 30-krot­ny zoom optycz­ny, roz­dziel­czość 1080p i czę­sto­tli­wość 60 kla­tek na sekun­dę, umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cję szyb­ko poru­sza­ją­cych się obiek­tów z odle­gło­ści do 190 metrów w cią­gu dnia, tak­że w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych.

Essential Video Analytics — analiza w kamerze

Kame­ry te ofe­ru­ją w stan­dar­dzie tak­że funk­cję Essen­tial Video Ana­ly­tics. Dzię­ki niej kame­ry rozu­mie­ją to, co fil­mu­ją i powia­da­mia­ją użyt­kow­ni­ka o poten­cjal­nych zagro­że­niach w momen­cie ich zaist­nie­nia. Ozna­cza to tak­że, że funk­cjo­nal­ność kamer wykra­cza poza stan­dar­do­wy dozór wizyj­ny i dostar­cza inte­re­su­ją­cych sta­ty­styk, któ­re moż­na wyko­rzy­stać do zli­cza­nia osób, egze­kwo­wa­nia obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów czy ana­li­zy zacho­wań. Funk­cje ana­li­tycz­ne znacz­nie uła­twia­ją zarzą­dza­nie dany­mi wideo. Dzie­je się tak dla­te­go, że umoż­li­wia­ją one usta­wie­nie reguł i wzbu­dze­nia alar­mu, np. w sytu­acji gdy ktoś pod­cho­dzi do ogro­dze­nia lub pró­bu­je je sfor­so­wać: per­so­nel ochro­ny jest powia­da­mia­ny, gdy sytu­acja speł­ni warun­ki regu­ły. Alarm moż­na skon­fi­gu­ro­wać nawet w taki spo­sób, aby roz­po­zna­wał zmia­ny pręd­ko­ści poru­sza­nia się obiek­tu (bieg), kształ­tu (przy­kuc­nię­cie) lub pro­por­cji (upa­dek). Tak więc użyt­kow­ni­cy mogą chro­nić obiek­ty, a przy oka­zji wyko­rzy­sty­wać dane wizyj­ne w cał­ko­wi­cie nowy spo­sób.

Wszyst­kie kame­ry sie­cio­we AUTODOME IP 4000i i 5000i ofe­ru­ją funk­cję Intel­li­gent Dyna­mic Noise Reduc­tion oraz inte­li­gent­ny stre­aming w połą­cze­niu z kom­pre­sją danych H.265. W zależ­no­ści od zawar­to­ści sce­ny pozwa­la to zmniej­szyć trans­fer nawet o 80%. Poma­ga to łatwiej zarzą­dzać dany­mi wideo, a przy tym zna­czą­co redu­ku­je obcią­że­nie sie­ci i wyma­ga­nia w zakre­sie prze­strze­ni dys­ko­wej bez jed­no­cze­sne­go obni­że­nia jako­ści obra­zu.

Podob­nie jak wszyst­kie inne kame­ry sie­cio­we Bosch, tak­że mode­le AUTODOME IP ofe­ru­ją wie­le roz­wią­zań pro­gra­mi­stycz­nych i sprzę­to­wych, takich jak wbu­do­wa­ny układ Tru­sted Plat­form Modu­le, któ­ry zapew­nia bez­pie­czeń­stwo danych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl