Smart home Sigmacasa za 1 zł

Za nami już 10 lat obec­no­ści na ryn­ku pol­skim z pro­duk­ta­mi VIVOTEK. Z tej oka­zji dla naszych klien­tów pro­mo­cja jako podzię­ko­wa­nie za wybór naszych roz­wią­zań. Teraz może­cie roz­bu­do­wać swój dom / miesz­ka­nie o ele­men­ty smart sys­te­mu ∑CASA.

czujnik_otw-150x150 czujnik_r-150x150 czujnik_wstrz-150x150 stacja_pg-150x150 wtyczka-150x150 zarowka_led-150x150

Opi­sy ele­men­tów sys­te­mu ∑CASA są pre­zen­to­wa­ne w naszym ser­wi­sie pod adre­sem  https://sigmacasa.pl  lub w naszym skle­pie.

Do czuj­ni­ków sys­te­mu ∑CASA wyma­ga­ne jest posia­da­nie cen­tra­li ∑CASA.

Aby sko­rzy­stać z pro­mo­cji nale­ży

  1. Zaku­pić począw­szy od listo­pa­da 2016 – 10 dowol­nych kamer VIVOTEK u part­ne­ra VIVOTEK.
  2. Wypeł­nić for­mu­larz pro­mo­cyj­ny na stro­nie VIVOTEK POLSKA.

Zasa­dy pro­mo­cji

  1. Każ­da kame­ra zaku­pio­na od listo­pa­da 2016 może wziąć udział tyl­ko raz w pro­mo­cji.
  2. Pro­mo­cje nie łączą się z inny­mi pro­mo­cja­mi.
  3. Odbiór ele­men­tów odby­wa się poprzez reali­za­cję kupo­nu bonu­so­we­go  na stro­nie https://sigmacasa.pl
  4. Kupon może być zre­ali­zo­wa­ny tyl­ko jed­no­krot­nie.
  5. Reali­za­cja kupo­nu jest zależ­na od dostęp­no­ści wybra­ne­go ele­men­tu ∑CASA w skle­pie ∑CASA i zosta­nie zre­ali­zo­wa­na w naj­krót­szym moż­li­wym cza­sie.
  6. Kupon nie pod­le­ga wymia­nie na ekwi­wa­lent pie­nięż­ny.
  7. Pro­mo­cja jest reali­zo­wa­na przy współ­udzia­le SUMA SOLUTIONS SP z o.o.
  8. Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia zapa­sów lecz nie dłu­żej niż do 31 grud­nia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl