Produkty VIVOTEK Inc

Specjalizacje

Wybierz spe­cja­li­za­cje i spo­tkaj się z nami na pre­zen­ta­cje pro­duk­tu.

Katalog

Pobierz kata­log naszych pro­duk­tów. Poma­ga­my w dobo­rze pro­duk­tów

sklep

Przejdź do skle­pu aby poznać pro­duk­ty VIVOTEK

 

Spływ kajakowy VIVOTEK

Świętujemy wakacje — spływ kajakowy 24 czerwca

Zapra­sza­my Part­ne­rów VIVOTEK do udzia­łu w jed­no­dnio­wym spły­wie kaja­ko­wym na rze­ce Mała Panew. Kajak to dosko­na­ły relaks i odpo­czy­nek dla osób pre­fe­ru­ją­cych aktyw­ne for­my spę­dza­nia cza­su i świet­na oka­zja do kolej­nej przy­go­dy z VIVOTEK Pol­ska.
Zaba­wa zosta­ła tak zapro­jek­to­wa­na aby przy lek­kim wysił­ku fraj­dę zna­la­zły oso­by zapra­wio­ne w tego typu zaba­wach jaki ci co pierw­szy raz w życiu trzy­ma­ją wio­sło. Śred­nia głę­bo­kość wody. na tra­sie spły­wu to 50 cm. Całą zaba­wę zakończ­my wspól­nym ogni­skiem z pie­czo­ną kieł­ba­ską a wytrwa­łych zapra­sza­my do biwa­ko­wa­nia.
Do zoba­cze­nia

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w wyda­rze­niu pro­si­my o kon­takt mailo­wy na adres szkolenia@vivotek.pl

- Spo­tka­nie jest odpłatne a koszt wyno­si 30 zł /osoba.
— Adres spo­tka­nia — przy­stań Tro­pi­ca­na , Zawadz­kie
— Ilość osób uczest­ni­czą­cych w spły­wie jest ogra­ni­czo­na.
— Ilość osób uczest­ni­czą­cych z jed­nej fir­my jest ogra­ni­czo­na do dwóch osób.
— Part­ne­rzy VIVOTEK Pol­ska otrzy­mu­ją pierw­szeń­stwo uczest­nic­twa.
— Liczy się kolej­ność zgło­szeń.
— Zapi­sy trwa­ją do koń­ca maja lub do wyczer­pa­nia miejsc.
— Orga­ni­za­to­rzy Spły­wu nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści wzglę­dem uczest­ni­ków za szko­dy oso­bo­we, rze­czo­we i mająt­ko­we, któ­re wystą­pią przed, w trak­cie lub po spły­wie.
— Każ­dy uczest­nik bie­rze udział w spły­wie na wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Uczest­ni­cy pono­szą odpo­wie­dzial­ność cywil­ną i praw­ną za wszel­kie szko­dy.
— Na miej­scu jest moż­li­wy noc­leg w cha­rak­te­rze biwa­ko­wym.
— Szcze­gó­ły orga­ni­za­cyj­ne zosta­ną prze­sła­ne dro­gą e-mali do uczest­ni­ków.

Opis wyda­rze­nia

https://www.facebook.com/events/1316323395081760/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl