Systemy inteligentnego domu — SIGMA CASA

Zapra­sza­my 13 mar­ca na ćwi­cze­nia z naszym sys­te­mem. W kame­ral­nym gro­nie będzie­my spi­nać, uru­cha­miać, kon­fi­gu­ro­wać “tak aby jed­nym pal­cem” kon­fi­gu­ro­wać nasz sys­tem inte­li­gent­ne­go domu.

Z Insta­la­to­ra­mi, któ­rym spodo­ba się nasz sys­tem i będą chcie­li doło­żyć do swo­jej ofer­ty nasze roz­wią­za­nia — zapla­nu­je­my dru­gi krok — jak i do cze­go się przy­da w ofer­cie insta­la­to­ra sys­tem Sig­ma Casa.

Sys­te­my inte­li­gent­ne­go domu — SIGMA CASA

Szko­le­nie obej­mu­je pre­zen­ta­cje i zaję­cia prak­tycz­ne z zakre­su:

- kom­ple­ta­cja sys­te­mu
— Pro­jek­to­wa­nie sys­te­mu z uwzględ­nie­niem cha­rak­te­ry­sty­ki Blu­eto­oth 4.0
— kon­fi­gu­ra­cja sys­te­mu
— kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń
— budo­wa­nie sce­na­riu­szy

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.
Szko­le­nie prze­pro­wa­dza­ne w gru­pach do 5–10 osób.
Mak­sy­mal­nie dwie oso­by z jed­nej fir­my.
Szko­le­nie koń­czy się wyda­niem cer­ty­fi­ka­tu insta­la­to­ra Sig­ma­Ca­sa.

Udział w szko­le­niu upraw­nia do zaku­pu zesta­wu demo w pre­fe­ren­cyj­nych cenach wraz z wpi­sem na listę insta­la­to­rów na witry­nie sigmacasa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl