Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK VECII

Szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VIVOTEK VECII jest ele­men­tem mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu szko­le­nio­we­go inte­gra­to­rów pro­jek­tu­ją­cych sys­te­my wideo IP.

Szko­le­nie trwa dwa dni i obej­mu­je aspek­ty dobo­ru, pro­jek­to­wa­nia i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mów wideo IP. Szko­le­nie koń­czy się testem egza­mi­na­cyj­nym. Test jest ele­kro­nicz­ny (www) i moż­na podejść do nie­go po szko­le­niu. np. w domu na spo­koj­nie z kawą 😉

Szko­le­nie jest bez­płat­ne. Part­ner pokry­wa koszt doja­zu i poby­tu.

W ramach szko­leń cer­ty­fi­ka­cyj­nych VEC II odby­wać się będą dwa blo­ki szko­le­nio­we:

VIVOTEK Disco­ve­ry Tra­ining (VDT) : Dedy­ko­wa­ny dla zespo­łów sprze­da­żo­wych, przed­sprze­da­żo­wych, tech­nicz­nych insta­la­to­rów i inte­gra­to­rów, pozwa­la­ją­cy zro­zu­mieć pra­cę z pro­jek­ta­mi secu­rity – 1 dzień, bez warsz­ta­tów.
VIVOTEK Tech­ni­cal Tra­ining (VTT) : Dedy­ko­wa­ny dla tech­nicz­nych zespo­łów insta­la­to­rów i inte­gra­to­rów tak aby mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści roz­wią­zań VIVOTEK – 1 dzień z warsz­ta­ta­mi.

Każ­dy z blo­ków zakoń­czo­ny jest testem skła­da­ją­cym się z 60 pytań a zda­nie któ­re­go potwier­dzo­ne zosta­nie wyda­niem cer­ty­fi­ka­tu przez VIVOTEK Inc.

Zgło­sze­nia uczest­nic­twa pro­szę kie­ro­wać do:
Kata­rzy­na Marzec katarzyna.marzec@vivotek.pl
tel. +48 12 306 78 85

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl