Produkty VIVOTEK Inc

Specjalizacje

Wybierz spe­cja­li­za­cje i spo­tkaj się z nami na pre­zen­ta­cje pro­duk­tu.

Katalog

Pobierz kata­log naszych pro­duk­tów. Poma­ga­my w dobo­rze pro­duk­tów

sklep

Przejdź do skle­pu aby poznać pro­duk­ty VIVOTEK

 

Szkolenie dołącz do Vivotek (Poznań)

Modu­ły szko­le­nia:
• Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta.
Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip.

• Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty pro­duk­tów VIVOTEK wraz z tech­no­lo­gia­mi dostęp­ny­mi w kame­rach.
Mno­gość tech­no­lo­gi i moż­li­wo­ści. W tej czę­ści szko­le­nia poka­że­my jak i do cze­go użyć dostęp­nych w VIVOTEK tech­no­lo­gii aby sys­tem moni­to­rin­gu był dla klien­ta inwe­sty­cją a nie kosz­tem.

• Pierw­sze kro­ki – uru­cho­mie­nie kame­ry, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń oraz pro­gra­mu VAST.
Ta część poka­zu­je w jaki spo­sób szyb­ko i spra­wie skon­fi­gu­ro­wać sys­tem, nie­za­leż­nie od ilo­ści kamer, czy jest ich 5 czy 200. Czas to pie­niądz i kon­fi­gu­ra­cja musi być łatwa, szyb­ka i nie­za­wod­na.

Szko­le­nie pro­wa­dzą:
VIVOTEK Pol­ska
Robert Sta­nosz — Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger (Poland)
Mar­cin Kulik — Pro­duct mana­ger

UWAGA: Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na do 20 osób na szko­le­niu i mak­sy­mal­nie dwóch z fir­my. Po zapeł­nie­niu listy ogło­si­my kolej­ny ter­min.
Jesteś zain­te­re­so­wa­ny udzia­łem w tym szko­le­niu? Wyślij maila na szkolenia@vivotek.pl i zgłoś swo­je uczest­nic­two.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl