Thin Client – funkcjonalność bez złożoności — dekoder wideo ip

Co kry­je się pod poję­ciem Thin Client?

W skró­cie, to po pro­stu ela­stycz­ne roz­wią­za­nie umoż­li­wia­ją­ce wyświe­tla­nie fil­mów wideo IP, bez koniecz­no­ści pono­sze­nia kosz­tów zaku­pu NVR i VMS!

Cho­ciaż nie­wiel­kie w swo­ich roz­mia­rach, wiel­ko­ści zale­d­wie notat­ni­ka — to potęż­ne
i wygod­ne urzą­dze­nie. Ma więk­szą funk­cjo­nal­ność niż deko­der, ale mniej­szą  zło­żo­ność niż kom­pu­ter. Thin Client obsłu­gu­je stan­dard ONVIF i jest łatwą,  nie gene­ru­ją­cą zbęd­nych kosz­tów, alter­na­ty­wą, umoż­li­wia­ją­cą wyświe­tla­nie mate­ria­łu wideo.

Nie­za­leż­nie od tego, w jakiej bran­ży i na jakim ryn­ku dzia­ła­my,  Thin Client ofe­ru­je nam wie­le zasto­so­wań i roz­wią­zań, w celu zapew­nie­nia sku­tecz­ne­go, dosto­so­wa­ne­go do potrzeb, moni­to­rin­gu w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa.

Spraw­dzi się dosłow­nie wszę­dzie!

 

Obiek­ty han­dlo­we

W szyb­ki i łatwy spo­sób umoż­li­wia wyświe­tla­nie wideo w skle­pie. Dzię­ki szyb­kiej kon­fi­gu­ra­cji, trwa­ją­cej zale­d­wie 5 minut, Thin Client jest ide­al­nym roz­wią­za­niem umoż­li­wia­ją­cym bez­po­śred­nie wyświe­tla­nie obra­zu z kamer moni­to­rin­gu i spraw­dza się we wszyst­kich obiek­tach deta­licz­nych.

Ponad­to Thin Client może słu­żyć jako ele­ment Digi­tal Signa­ge — wystar­czy pod­łą­czyć
do nie­go USB z tre­ścia­mi, któ­re mają się wyświe­tlać na moni­to­rach.

Opie­ka zdro­wot­na

Uła­twia moni­to­ro­wa­nie pacjen­tów i per­so­ne­lu medycz­ne­go w  ośrod­kach opie­ki zdro­wot­nej,  w miej­scach takich jak recep­cja, izba przy­jęć. Bez­po­śred­nim nad­zo­rem czę­sto obję­ta jest recep­cja, kory­ta­rze i sale cho­rych.  Thin Client może być tak­że wyko­rzy­sty­wa­ny do wyświe­tla­nia obra­zu z sal ope­ra­cyj­nych,  z miejsc gdzie wyko­nu­je się rezo­nans magne­tycz­ny.

Prze­mysł

Pozwa­la łatwo wyświe­tlać obraz z moni­to­rin­gu  linii pro­duk­cyj­nych i pomiesz­czeń prze­my­sło­wych. Thin Client moż­na w pro­sty spo­sób zamon­to­wać w miej­scach
o ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni, tym samym zapew­nia­jąc, szyb­ki i łatwy dostęp do pod­glą­du wideo dla pra­cow­ni­ków i kadry zarzą­dza­ją­cej.

Sport i rekre­acja

Thin Client może zostać zasto­so­wa­ny w miej­scach zwią­za­nych z rekre­acją, spor­tem
i roz­ryw­ką, np. w salach zabaw może słu­żyć do wyświe­tla­nia obra­zu bawią­cych się dzie­ci na moni­to­rach w stre­fie pocze­kal­ni, kawiar­ni, gdzie opie­ku­no­wie cze­ka­ją na swo­je pocie­chy.  

 

 

Thin Client współ­pra­cu­je z urzą­dze­nia­mi mobil­ny­mi z sys­te­mem iOS  i Andro­id, umoż­li­wia­jąc zdal­ne ste­ro­wa­nie i oglą­da­nie obra­zu na wie­lu ukła­dach ekra­nu. Mobil­ny dostęp  zapew­nia więk­sze moż­li­wo­ści moni­to­ro­wa­nia sytu­acji w obiek­tach klien­ta.

Szyb­ka insta­la­cja, łatwość użyt­ko­wa­nia i niż­szy cał­ko­wi­ty koszt utrzy­ma­nia sys­te­mu,
to nie­któ­re zale­ty Aime­tis Thin Client. Thin Client obsłu­gu­je kame­ry ponad 30 pro­du­cen­tów, dzię­ki cze­mu może być łatwo zin­te­gro­wa­ny z ist­nie­ją­cy­mi roz­wią­za­nia­mi zabez­pie­czeń, jak i nowy­mi pro­jek­ta­mi.

Thin Client ide­al­nie współ­gra z opro­gra­mo­wa­niem do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem wideo Aime­tis Sym­pho­ny. Uła­twia to odtwa­rza­nie i eks­port mate­ria­łów wideo.
Ta funk­cjo­nal­ność Thin Client dosko­na­le spraw­dza się, gdy potrze­ba szyb­kie­go
i nie­dro­gie­go spo­so­bu prze­glą­da­nia i eks­por­to­wa­nia mate­ria­łów z moni­to­rin­gu, zarów­no dla wła­sne­go użyt­ku, jak i na potrze­by insty­tu­cji zewnętrz­nych, a to wszyst­ko moż­li­we jest z zacho­wa­niem wyso­kiej jako­ści nagrań.

Thin Client może być zamon­to­wa­ny na ścia­nie, pod biur­kiem czy za moni­to­rem (VESA) — insta­la­cja zaj­mu­je mniej niż pięć minut. Ponad­to, jako urzą­dze­nie nie posia­da­ją­ce wen­ty­la­to­ra, zasi­la­ne za pomo­cą  PoE, pobie­ra 95 pro­cent mniej ener­gii, niż kom­pu­ter
z sys­te­mem Win­dows. Wpły­wa to zatem, zarów­no na zmniej­sze­nie krót­ko,
jak i dłu­go­ter­mi­no­wych kosz­tów, zwią­za­nych z moni­to­rin­giem.

 

Spe­cy­fi­ka­cja tech­nicz­na

Sys­tem ope­ra­cyj­ny Linux
Wyj­ście wideo 1 x HDMI (1080p)
Ilość kl/sek Smart 2-View Split-Scre­en Display
1: 1920 x 1080 @ 30 fps
4: 960 x 540 @ 25 fps
6: 640 x 450 @ 20 fps
9: 640x 360 @ 20 fps
12: 480 x 270 @ 10 fps
16: 480 x 270 @ 10 fps
Kom­pre­sja wideo H.264, MPEG-4, Motion JPEG
Port USB 2.0 2
Ether­net 1 x Giga­bit
Bez­pie­czeń­stwo Ochro­na hasłem
Pro­to­ko­ły TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS
Temp. pra­cy 0 — 45ºC
Temp. prze­cho­wy­wa­nia - 20 — 45ºC
Wymia­ry (mm) 175W x 120D x 35H
Waga 600 g
Zasi­la­nie Power over Ether­net IEEE 802.3af Class 3, max. 8.5 W
Zgod­no­ści CE, FCC, RoHs
Spo­sób mon­ta­żu Na ścia­nie , VESA (sprze­da­wa­ne oddziel­nie)
Akce­so­ria 1 kabel HDMI, instruk­cja
Gwa­ran­cja 2 lata
Ozna­cze­nie mode­lu AIM-A10D

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl