nowa wersja — VAST

Dla przybli­żenia zagadnień związanych z oprogra­mo­waniem VAST, producent podjął krok, mający na celu ułatwienie licen­cjo­no­wania, a w dalszych etapach — rozbudowę monito­ringu. Dotychczas dostępne były dwie wersje oprogra­mo­wania: ST7501 oraz VAST.

Pierwsza z nich była darmowa — na 32 kanały, ale z mniejszą liczbą dostępnych funkcji. Druga zapew­niała szerszy zakres funkcji oraz obsługę kamer ONVIF (po dokonaniu aktywacji do pełnej wersji oraz wykupieniu odpowiedniej liczby licencji). Oprogra­mo­wanie ST7501 jest wciąż dostępne na stronie produ­centa, jednak nie będzie już aktuali­zowane. Poniższa tabelka przed­stawia różnice między ST7501 oraz VAST.

Obecnie VIVOTEK oferuje oprogra­mo­wanie VAST w dwóch drogach insta­lacji —  darmowej 32-kanałowej wersji lub 256-kanałowej wersji TRIAL. Decydując się na wariant bezpłatny, otrzymuje się więcej możli­wości oprogra­mo­wania niż było w ST7501 dla 32 urządzeń Vivotek. Wariant TRIAL jest dedykowany dla użytkow­ników, chcących przete­stować oprogra­mo­wanie również pod kątem działania kamer w dużych systemach oraz spraw­dzenia licencji ONVIF, pozwa­la­jących na wykorzy­stanie produktów innych marek. Dodanie rejestratora Vivotek nie spowoduje zmniej­szenia liczby kanałów. Nowa wersja VAST obsługuje licencje software oraz hardware. Różnice między wersjami przed­stawia zamiesz­czona poniżej tabelka.

 

Weryfi­kacja sprzętowa odbywa się przy użyciu klucza zapisanego na USB, natomiast licencja programowa jest weryfi­kowana na podstawie unikalnych cech komputera zapre­zen­to­wanych poniżej.

 

 

O infor­macje dotyczące produktu zapytaj przed­sta­wi­ciela z twojego regionu: kontakt