Produkty VIVOTEK Inc

Specjalizacje

Wybierz spe­cja­li­za­cje i spo­tkaj się z nami na pre­zen­ta­cje pro­duk­tu.

Katalog

Pobierz kata­log naszych pro­duk­tów. Poma­ga­my w dobo­rze pro­duk­tów

sklep

Przejdź do skle­pu aby poznać pro­duk­ty VIVOTEK

 

Wielofunkcyjny model zamknięty w dyskretnej kopułce

Kamera ip FD8166A

kame­ra ip FD8166A to naj­chęt­niej wybie­ra­na mini-kame­ra sie­cio­wa, w for­mie dys­kret­nej kopuł­ki, dosko­na­le nada­je się do moni­to­ro­wa­nia prze­strze­ni znaj­du­ją­cych się wewnątrz obiek­tów.  Kame­ra jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żal­na, a jej śred­ni­ca wyno­si zale­d­wie 9 cm. Dzię­ki cze­mu może ide­al­nie wkom­po­no­wać się w design biur, skle­pów, wind czy innych prze­strze­ni uży­tecz­no­ści publicz­nej. Cho­ciaż jest nie­wiel­kich roz­mia­rów, kry­je w sobie boga­te wnę­trze, a funk­cje i tech­no­lo­gie w jakie zosta­ła wypo­sa­żo­na spra­wia­ją, że jest jed­nym z czę­ściej wybie­ra­nych mode­li.

Smart Stream II — małe pasmo transmisji

Dzię­ki zasto­so­wa­niu w kame­rze funk­cji Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 moż­li­we jest zmniej­sze­nie zuży­cia pasma i prze­strze­ni dys­ko­wej archi­wum nawet o 50%, przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści obra­zu. Kame­ra wypo­sa­żo­na jest tak­że w wej­ście audio i posia­da wbu­do­wa­ny mikro­fon. Umoż­li­wia to reje­stra­cję dźwię­ku dobie­ga­ją­ce­go z oto­cze­nia. Tech­no­lo­gia WDR Enhan­ced zapew­nia lep­szą jakość obra­zu w warun­kach kon­tra­sto­we­go oświe­tle­nia, a z kolei SNV czy­li Supre­me Night Visi­bi­li­ty to gwa­ran­cja dosko­na­łe­go, kolo­ro­we­go obra­zu w sła­bym oświe­tle­niu.

Łatwy i szyb­ki mon­taż wraz z insta­la­cją oraz moż­li­wość zasi­la­nia kame­ry za pomo­cą PoE  to dodat­ko­we zale­ty tego mode­lu. I w koń­cu naj­now­sza funk­cja w jaką wypo­sa­żo­na jest kame­ra – VIVOC­lo­ud. Dzię­ki niej, użyt­kow­nik zysku­je bez­płat­ne, kom­plek­so­we roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu w chmu­rze, umoż­li­wia­ją­ce pod­gląd na żywo, odtwa­rza­nie nagrań oraz zarzą­dza­nie kame­ra­mi z pozio­mu tele­fo­nu komór­ko­we­go. W pakie­cie z kame­rą otrzy­mu­je się tak­że dar­mo­we opro­gra­mo­wa­nie VAST, któ­re umoż­li­wia 32 kana­ło­wą reje­stra­cję obra­zu. Model FD8166A to gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa i wie­lo­funk­cyj­ne zasto­so­wa­nie w zakre­sie nad­zo­ru. A wszyst­ko to w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie!

Zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łu wideo zare­je­stro­wa­ne­go w skle­pie.

Jeśli potrzeb­ny jest moni­to­ring nocą czy w ciem­nych pomiesz­cze­niach, w ofer­cie VIVOTEK znaj­du­je się “sio­strza­ny” model FD8166A-N wypo­sa­żo­ny w pro­mien­nik IR. Oświe­tlacz jest bar­dzo dys­kret­ny — dzia­ła w takim zakre­sie pod­czer­wie­ni, że świe­cą­ce dio­dy IR są nie­wi­docz­ne.

VIVOCloud — bezpieczny monitoring za pomocą internetu.

 

Dzię­ki apli­ka­cji VIVOC­lo­ud użyt­kow­ni­cy, mogą w szyb­ki spo­sób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funk­cji kame­ry, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. Na przy­kład na urzą­dze­niu prze­no­śnym będzie wyświe­tlał się komu­ni­kat ostrze­gaw­czy, infor­mu­ją­cy gdy wystą­pią okre­ślo­ne zda­rze­nia, takie jak: nie­ty­po­wy ruch.  Ponad­to użyt­kow­ni­cy mogą udo­stęp­nić stru­mień wideo z  4 inny­mi oso­ba­mi, w celu jed­no­cze­sne­go pod­glą­du z moni­to­rin­gu.

Jeże­li aku­rat użyt­kow­nik ma pro­blem ze swo­im urzą­dze­niem mobil­nym lub po pro­stu woli oglą­dać obraz na więk­szym ekra­nie, dzię­ki  dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi VIVOC­lo­ud jest to tak­że moż­li­we. VIVOC­lo­ud zapew­nia dostęp do tej usłu­gi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.

Smart Stre­am II to tech­no­lo­gia pozwa­la­ją­ca w roz­sąd­ny spo­sób gospo­da­ro­wać prze­pu­sto­wo­ścią łącza przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści reje­stro­wa­ne­go mate­ria­łu. Stan­dar­do­wo użyt­kow­ni­cy zmu­sza­ni są do ogra­ni­cze­nia jako­ści reje­stro­wa­ne­go obra­zu tyl­ko dla­te­go, że nie dys­po­nu­ją odpo­wied­nim łączem sie­cio­wym. Smart Stre­am II, jest zło­tym środ­kiem, pozwa­la­ją­cym na utrzy­ma­nie wyso­kiej jako­ści obra­zu i efek­tyw­ne wyko­rzy­sta­nie pasma sie­cio­we­go. Użyt­kow­ni­cy mogą odpo­wied­nio wcze­śniej zde­fi­nio­wać miej­sca, któ­re mają być reje­stro­wa­ne z wyż­szą jako­ścią (regio­ny zain­te­re­so­wań) lub mogą usta­wić auto­ma­tycz­ną reje­stra­cję dla obiek­tów rucho­mych. W rezul­ta­cie wszyst­kie inte­re­su­ją­ce użyt­kow­ni­ka ele­men­ty, pozo­sta­ją zacho­wa­ne w naj­wyż­szej jako­ści, nato­miast pozo­sta­łe (naj­czę­ściej nic nie zna­czą­ce tło) reje­stro­wa­ne są w mini­mal­nej jako­ści.

Znajdź tą kame­rę w skle­pie B2B VIPOS »

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl