Wizyjna detekcja pożaru przy użyciu analityki kamery

Nowa­tor­skie roz­wią­za­nie wizyj­nej detek­cji poża­ru przy uży­ciu kame­ry wypo­sa­żo­nej w inte­li­gent­ną ana­li­ty­kę obra­zu.

AVIOTEC IP star­li­ght 8000 to nowe roz­wią­za­nie w zakre­sie wcze­sne­go i nie­za­wod­ne­go wykry­wa­nia poża­rów w trud­nych warun­kach. Może dzia­łać samo­dziel­nie, nie potrze­bu­je wspar­cia innych urzą­dzeń.


Tech­no­lo­gia fir­my Bosch, wyko­rzy­stu­ją­ca uni­kal­ny, prze­te­sto­wa­ny przez spe­cja­li­stów model wykry­wa­nia zagro­żeń, powia­da­mia o poża­rach i zakłó­ce­niach, prze­wi­du­je roz­wój sytu­acji, aby zmniej­szyć praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia fał­szy­wych alar­mów, oraz przy­spie­sza czas reak­cji i umoż­li­wia usu­nię­cie źró­dła zagro­że­nia, zanim się roz­prze­strze­ni. W więk­szo­ści przy­pad­ków wykry­wa pożar, korzy­sta­jąc z peł­ne­go pola widze­nia kame­ry, bez potrze­by masko­wa­nia. Z kolei inte­li­gent­ny sys­tem w kame­rze, wykry­wa zakłó­ce­nia na pod­sta­wie nie­prze­two­rzo­nych danych, bez koniecz­no­ści ich prze­sy­ła­nia ani kom­pre­sji.

  • Wykry­wa­nie poża­ru u jego źró­dła to szyb­ki czas reak­cji i spraw­na ewa­ku­acja.

AVIOTEC IP star­li­ght 8000 wykry­wa dym i pło­mie­nie od razu u ich źró­dła. Dzia­ła­nie urzą­dze­nia opie­ra się na inte­li­gent­nych algo­ryt­mach ana­li­zo­wa­nia i prze­twa­rza­nia obra­zów. Te algo­ryt­my opra­co­wa­no na pod­sta­wie mode­lu fizycz­ne­go ognia i moż­na je łatwo dosto­so­wać do potrzeb klien­ta. Wyso­kiej jako­ści kame­ry Bosch wcho­dzą­ce w skład sys­te­mu AVIOTEC IP star­li­ght 8000 umoż­li­wia­ją wykry­cie pło­mie­ni i dymu w cią­gu kil­ku sekund — nawet w trud­nych warun­kach. Alarm zosta­nie ogło­szo­ny za pośred­nic­twem sie­ci i/lub prze­kaź­ni­ka.

  • Moż­li­wość ana­li­zy  przy­czy­ny zda­rze­nia, dzię­ki nagra­niom video.

Sys­tem wykry­wa­nia jest zin­te­gro­wa­ny z kame­rą, dzię­ki cze­mu nie jest koniecz­ne uży­wa­nie żad­ne­go inne­go sprzę­tu. Jed­no­cze­śnie funk­cja inte­li­gent­nej ana­li­zy obra­zu wideo (Intel­li­gent Video Ana­ly­tics) auto­ma­tycz­nie uru­cha­mia opcje nad­zo­ru, takie jak linia prze­cię­cia, prze­miesz­cza­nie się tra­są, obiekt nie­ak­tyw­ny.

  • Wykry­wa­nie nawet ukry­tych lub tlą­cych się pło­mie­ni i spa­la­nej cie­czy, bez koniecz­no­ści zasto­so­wa­nia czuj­ki dymu.

W więk­szo­ści przy­pad­ków czuj­ki dymu nadal są pod­sta­wo­wym ele­men­tem sys­te­mu, choć w pew­nych warun­kach zale­ca­na jest dodat­ko­wa ochro­na. W pomiesz­cze­niach z wyso­kim sufi­tem ogień zosta­je wykry­ty, zanim dym dotrze do czuj­ki, co znacz­nie przy­spie­sza czas reak­cji. Rów­nie waż­na jest moż­li­wość wła­ści­we­go odróż­nie­nia poża­ru i dymu od innych zakłó­ceń, któ­re mogą spo­wo­do­wać fał­szy­we alar­my, co ma swo­je odzwier­cie­dle­nie w kosz­tach.

AVIOTEC IP star­li­ght 8000 to dobry wybór np. w prze­my­śle i trans­por­cie, w maga­zy­nach i obiek­tach ener­ge­tycz­nych, ponie­waż skra­ca czas wykry­wa­nia poża­ru i mini­ma­li­zu­je licz­bę fał­szy­wych alar­mów. AVIOTEC IP star­li­ght 8000 sta­no­wi dosko­na­łe roz­wią­za­nie w tego rodza­ju pomiesz­cze­niach.

Przy­spie­sze­nie łań­cu­cha ewa­ku­acyj­ne­go dzię­ki szyb­kie­mu wykry­wa­niu i bie­żą­cej ana­li­zie sytu­acji zapew­nia więk­szą ochro­nę i mini­ma­li­zu­je szko­dy.

W imie­niu Fir­my Bosch ser­decz­nie zapra­sza­my na Kon­gres Pożar­nic­twa — 27.07.2017 na Sta­dio­nie Naro­do­wym.

Bosch będzie obec­ny na sto­isku infor­ma­cyj­nym a przed­sta­wi­ciel fir­my wygło­si krót­ką pre­lek­cję w tema­cie:
„Wyko­rzy­sta­nie nowych roz­wią­zań w SSP i DSO w zarzą­dza­niu sys­te­ma­mi bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go w obiek­tach”
Fir­ma Bosch prze­sta­wi naj­now­sze funk­cjo­nal­no­ści w SSP i DSO pod kątem zarów­no pro­jek­to­wa­nia jak i bie­żą­ce­go zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej w obiek­tach. Zapre­zen­tu­je rów­nież nowa­tor­skie roz­wią­za­nie wizyj­nej detek­cji poża­ru przy uży­ciu kame­ry wypo­sa­żo­nej w inte­li­gent­ną ana­li­ty­kę obra­zu. Omó­wio­ne zosta­ną zagad­nie­nia wspie­ra­ją­ce pra­cę pro­jek­tan­ta insta­la­cji poża­ro­wych. Fir­ma zade­mon­stru­je narzę­dzia kom­pu­te­ro­we wspo­ma­ga­ją­ce pra­cę insta­la­to­ra, kon­ser­wa­to­ra oraz zarząd­cy nie­ru­cho­mo­ści.
 
Na sto­isku poka­za­ne zosta­nie:
Pavi­ro – pro­gra­mo­wa­nie sys­te­mu poprzez Iris net
FPA 5000 
Zdal­ne usłu­gi do sys­te­mu sygna­li­za­cji poża­ru
Avio­tec – prak­tycz­ny pokaz wykry­wa­nia ognia i dymu za pomo­cą kame­ry wizyj­nej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl