Współpraca

Naszą specjalizacją jest dystrybucja systemów klasy premium wraz ze wsparciem sprzedażowym i posprzedażowym. Prowadzimy sprzedaż B2B do firm. Warunki handlowe dla partnerów ustalane są na podstawie planu współpracy z uwzględnieniem charakterystyki firmy lub projektowo na bazie planowanego wdrożenia.  Nasza działalność jest objęta koncesją MSWiA L-0509/00

 

 

Oferta dopasowana do specjalistów

Nasza ofer­ta jest dopa­so­wa­na do trzech grup spe­cja­li­za­cyj­nych. INTEGRATORZY znaj­dą mecha­ni­zmy wygod­nej pra­cy z pro­jek­ta­mi i wspar­cia we wdro­że­niach. Kom­for­to­we narzę­dzia wspie­ra­ją­ce mały biz­nes, to nasza ofer­ta dla INSTALATORÓW.  Wspól­ne pro­jek­to­wa­nie, pra­ca z pro­jek­tem to spe­cja­li­za­cja osób zawo­do­wo zaj­mu­ją­cych się PROJEKTOWANIEM.

Sys­te­my z naszej ofer­ty zapew­nia­ją  wie­lo­let­nią nie­za­wod­ność, roz­bu­do­wa­ne funk­cje, zde­fi­nio­wa­ną poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa i zwięk­szo­ny kom­fort użyt­ko­wa­nia. Pro­wa­dzi­my wspar­cie nie tyl­ko na eta­pie pro­jek­to­wa­nia i sprze­da­ży sys­te­mu ale też w trak­cie eks­por­ta­cji już zaku­pio­ne­go sys­te­mu.

 

 

 

 


 

Rozwijaj swoją firmę i spotkaj się z nami

 

Chciałbyś spotkać się z przedstawicielem naszej firmy celem nawiązania współpracy — napisz do nas.

Napis coś o swojej firmie — pozwoli nam to przygotować pomysł dopasowany do Twojej firmy.
[con­tact-form-7 404 “Not Found”]

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl